วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุญฤทธิ
นายบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์
เขมรัฐ
นายเขมรัฐ อิ่มอุรัง
ธีรนุช
นางสาวธีรนุช เหล่าสุนา
78 (127×200)
นายชนะชัย ทับเกษม
รุ่งอรุณ
นางรุ่งอรุณ เสน่หา
แสงระวี
นางแสงระวี สำเภาน้อย
วรรณิศา
นางสาววรรณิศา พิมพร
พิชญาภัค
นางสาวพิชญาภัค แสงแก้ว
ณัญพงษ์
นายณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม
ชานนท์
นายชานนท์ เสนาะพิณ
กฤช
นายกฤช วรรณชาลี
นายวชิรพล อาลัย (163×200)
นายวชิรพล อาลัย
วรัทยา
นางสาววรัทยา อินบุญ
วริษฐ์
นายวริษฐ์ กุลธงเกตุ
อมรพันธ์
นางอมรพันธ์ พิยะ
ธนศกร
นายธนศกร ชำนาญ
สุธาสินี วิทย์
นางสาวสุทธินี อภิวันท์
ดวงรัตน์
นางสาวดวงรัตน์ สายประดิษฐ์
นงนุช วิทย์
นางสาวนงนุช กบิล
สุพัตรา วิทย์
นางสาวสุพัตรา ภุมรินทร์
อรวรรณ
นางสาวอรวรรณ เปียพรัด
มลนิทรา
นางสาวมลนิทรา น้อยเสวก
พิทยา
นายพิทยา กองทุ่งมน
นครินทร์
นายนครินทร์ ดวงหาโคตร
วิจิตรา
นางสาววิจิตรา ป้องสีดา
ชาลี
นายชาลี อิ่มพงษ์
173 (128×200)
นางสาวจุลรักษ์ จุลกะ
04 (127×200)
นายวรุตม์ นันทวิจิตร
70 (128×200)
นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดช
144 (127×200)
นายดนัย บาดตาสาว
นาฏอนงค์
นางสาวนาฏอนงค์ ญาติบรรทุง
สิริกัญญา
นางสาวสิริกัญญา ห่างถิ่น
100 (128×200)
นางสาวอำภาพร เพ็ชรเย็น
นางสาวกนกพร สุภนาม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี