วิทยาศาสตร์

นางณฐินี มีสุข
นางอุบลศรี เจริญผล
นางรุ่งอรุณ เสน่หา
นางสายใจ พลีทอง
นายเขมรัฐ อิ่มอุรัง
นางแสงระวี สำเภาน้อย
นายบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์
นางสาวธีรนุช เหล่าสุนา
นางสาววรรณิศา พิมพร
นางสาวพิชญาภัค แสงแก้ว
นางสาวพัสตราภรณ์ เชิดศักดิ์สกุล
นายณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม
นางสาวปรียาดา พิมพ์ประสงค์
นายชานนท์ เสนาะพิณ
นายกฤช วรรณชาลี
นายวชิรพล อาลัย
นางสาวพิมพ์ใจ วิเศษนคร
นางสาววรัทยา อินบุญ
นายวริษฐ์ กุลธงเกตุ
นางอมรพันธ์ พิยะ
นายธนศกร ชำนาญ
นางสาวสุทธินี อภิวันท์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561