วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุญฤทธิ
นายบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์
เขมรัฐ
นายเขมรัฐ อิ่มอุรัง
ธีรนุช
นางสาวธีรนุช เหล่าสุนา
นางสายใจ พลีทอง (173×200)
นางสายใจ พลีทอง
รุ่งอรุณ
นางรุ่งอรุณ เสน่หา
แสงระวี
นางแสงระวี สำเภาน้อย
วรรณิศา
นางสาววรรณิศา พิมพร
พิชญาภัค
นางสาวพิชญาภัค แสงแก้ว
พัสตราภรณ์
นางสาวพัสตราภรณ์ เชิดศักดิ์สกุล
ณัญพงษ์
นายณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม
ปรียาดา
นางสาวปรียาดา พิมพ์ประสงค์
ชานนท์
นายชานนท์ เสนาะพิณ
กฤช
นายกฤช วรรณชาลี
นายวชิรพล อาลัย (163×200)
นายวชิรพล อาลัย
พิมพ์ใจ
นางสาวพิมพ์ใจ วิเศษนคร
วรัทยา
นางสาววรัทยา อินบุญ
วริษฐ์
นายวริษฐ์ กุลธงเกตุ
อมรพันธ์
นางอมรพันธ์ พิยะ
ธนศกร
นายธนศกร ชำนาญ
สุธาสินี วิทย์
นางสาวสุทธินี อภิวันท์
นงนุช วิทย์
นางสาวนงนุช กบิล
สุพัตรา วิทย์
นางสาวสุพัตรา ภุมรินทร์
51 (128×200)
นายปฏิญญา กลิ่นหอม
61 (128×200)
นายสำราญ คงทิพย์
78 (127×200)
นายชนะชัย ทับเกษม
04 (127×200)
นายวรุตม์ นันทวิจิตร
70 (128×200)
นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดช
173 (128×200)
นางสาวจุลรักษ์ จุลกะ
174 (128×200)
นายอภิมุข อินทร์แพรง
67 (128×200)
นางสาวกนกวรรณ ศรีโนรส
144 (127×200)
นายดนัย บาดตาสาว
นาฏอนงค์
นางสาวนาฏอนงค์ ญาติบรรทุง
100 (128×200)
นางสาวอำภาพร เพ็ชรเย็น

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อมูล ณ วันที่ 25  พฤษภาคม  2563