วิทยาศาสตร์

ณฐินี
นางณฐินี มีสุข
อุบลศรี
นางอุบลศรี เจริญผล
รุ่งอรุณ
นางรุ่งอรุณ เสน่หา
นางสายใจ พลีทอง (173x200)
นางสายใจ พลีทอง
เขมรัฐ
นายเขมรัฐ อิ่มอุรัง
แสงระวี
นางแสงระวี สำเภาน้อย
บุญฤทธิ
นายบุญฤทธิ โชติถาวรรัตน์
ธีรนุช
นางสาวธีรนุช เหล่าสุนา
วรรณิศา
นางสาววรรณิศา พิมพร
พิชญาภัค
นางสาวพิชญาภัค แสงแก้ว
พัสตราภรณ์
นางสาวพัสตราภรณ์ เชิดศักดิ์สกุล
ณัญพงษ์
นายณัฐพงษ์ จุ้ยนิ่ม
ปรียาดา
นางสาวปรียาดา พิมพ์ประสงค์
ชานนท์
นายชานนท์ เสนาะพิณ
กฤช
นายกฤช วรรณชาลี
นายวชิรพล อาลัย (163x200)
นายวชิรพล อาลัย
พิมพ์ใจ
นางสาวพิมพ์ใจ วิเศษนคร
วรัทยา
นางสาววรัทยา อินบุญ
วริษฐ์
นายวริษฐ์ กุลธงเกตุ
อมรพันธ์
นางอมรพันธ์ พิยะ
ธนศกร
นายธนศกร ชำนาญ
สุธาสินี วิทย์
นางสาวสุทธินี อภิวันท์
นงนุช วิทย์
นางสาวนงนุช กบิล
สุพัตรา วิทย์
นางสาวสุพัตรา ภุมรินทร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2563