ลูกจ้างประจำ

กนกอร
นางกนกอร ลำจวน
สำเริง
นายสำเริง คำผุด
วุฒิชัย
นายวุฒิชัย หมื่นเดช
วิโรจน์
นายวิโรจน์ พวงสินธ์
สังคม
นายสังคม เสาทิฤทธิกุล
สุชิน
นายสุชิน สาหร่ายพันธ์
เริงชัย
นายเริงชัย กาหล่ำ

บุคลากรลูกจ้างประจำ