ภาษาไทย

ทัศนี
นางทัศณี ทะนันชัยกุล
สายจรัส
นางสาวสายจรัส สุขประเสริฐ
ดาราวรรณ
นางดาราวรรณ วีระพูล
กรรณิกา แสงฉาย
นางสาวกรรณิกา แสงฉาย
รังสิมัน
นายรังสิมันต์ มุสิกะเจริญ
สุภาภรณ์
นางสาวสุภาภรณ์ ทาศิริ
สรวชญ
นางสาวสรวชญ สมณวัฒนา
กรรณิการ์
นางกรรณิการ์ คงสว่าง
ประพันธ์
นายประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์
ภาณิภัค
นางสาวภาณิภัค พิบูลย์
ฐานันดร
นายฐานันดร จูทิม
ปวีณ์ธิดา
นางสาวปวีณ์ธิดา สุพร
บวรผ่องโสภาค
นายบวรผ่องโสภาคย์ มาตยาคุณ
เมธาวี
นางสาวเมธาวี ช่วยสุรินทร์
วรัญญาภรณ์ ไทย
นางสาววรัญญาภรณ์ นรขุน
สุกัลยา
นางสุกัลยา แย้มชะยา
ศริญญา
นางสาวศรินญา สีคุณ
ธีระนันท์
นายธีระนันท์ นึกรักษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย