ภาษาไทย

ทัศนี
นางทัศณี ทะนันชัยกุล
สายจรัส
นางสาวสายจรัส สุขประเสริฐ
ดาราวรรณ
นางดาราวรรณ วีระพูล
ศิรินันท์
นางศิรินันท์ เชื้อทอง
กรรณิกา แสงฉาย
นางสาวกรรณิกา แสงฉาย
รังสิมัน
นายรังสิมันต์ มุสิกะเจริญ
เสมอแข
นางสาวเสมอแข นะเรนสด
สุภาภรณ์
นางสาวสุภาภรณ์ ทาศิริ
สรวชญ
นางสาวสรวชญ สมณวัฒนา
กรรณิการ์
นางกรรณิการ์ คงสว่าง
ประพันธ์
นายประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์
ภาณิภัค
นางสาวภาณิภัค พิบูลย์
ฐานันดร
นายฐานันดร จูทิม
ปวีณ์ธิดา
นางสาวปวีณ์ธิดา สุพร
บวรผ่องโสภาค
นายบวรผ่องโสภาคย์ มาตยาคุณ
เมธาวี
นางสาวเมธาวี ช่วยสุรินทร์
ณิชารีย์
นางสาวณิชารีย์ ณ ระนอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561