ภาษาไทย

นางทัศณี ทะนันชัยกุล
นางสาวสายจรัส สุขประเสริฐ
นางดาราวรรณ วีระพูล
นางศิรินันท์ เชื้อทอง
นางสาวกรรณิกา แสงฉาย
นายรังสิมันต์ มุสิกะเจริญ
นางสาวเสมอแข นะเรนสด
นางสาวสุภาภรณ์ ทาศิริ
นางสาวสรวชญ สมณวัฒนา
นางกรรณิการ์ คงสว่าง
นายประพันธ์ รุ่งแสงนพรัตน์
นางสาวภาณิภัค พิบูลย์
นายฐานันดร จูทิม
นางสาวปวีณ์ธิดา สุพร
นายบวรผ่องโสภาคย์ มาตยาคุณ
นางสาวเมธาวี ช่วยสุรินทร์
ณิชารีย์
นางสาวณิชารีย์ ณ ระนอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561