ภาษาต่างประเทศ

ฉัตรวิไล
นางสาวฉัตรวิไล ปานพุ่ม
พัชรินทร์
นางพัชรินทร์ พิชิตปรีชา
นวพร
นางสาวนวพร ประกอบผล
วรัญญา มุทธเสน
นางวรัญญา มุทธเสน
จารุวรรณ
นางจารุวรรณ วงศ์จันทร์
ทองใหม่
นางสาวทองใหม่ สีไส
ศศินภา
นางสาวศศินภา ศรีณรงค์
ศศิตา
นางศศิตา สมวัน
รสริน
นางรสริน ชาญอักษร
แสงระวี
นางสาวแสงระวี กระฐินเทศ
วราภรณ์
นางสาววราภรณ์ ศักดิ์รัตน์
สุรชัย
นายสุรชัย ละวรรณวงศ์
พีชญาภัค
นางสาวพิชญาภัค ส้มสาย
อรมรัตน์
นางสาวอมรรัตน์ มนัสถาวร
นางสาวดวงรัตน์ โรจนกฤตยากรณ์
นางสาวดวงรัตน์ โรจนกฤตยากรณ์
พีรญา
นางสาวพีรญา แคนติ
นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์
นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์
นางสาวสุชาดา รู้วงษ์
นางสาวสุชาดา รู้วงษ์
นนางสาวเกศสินีย์ ศรีสายพงษ์
นางสาวเกศสินีย์ ศรีสายพงษ์
ศุภกร ต่างประเทศ
นางสาวศุภากร มีศรี
นางสาวทัศนีย์ กึมขุนทด
นางสาวทัศนีย์ กึมขุนทด
ชาริกณี ต่างประเทศ
นางสาวธาริณี สละชีพ
อารีย์ญา
นางสาวอารีย์ญา อินทรประสิทธิ์
ผดุง ต่างประเทศ
นายผดุง แก้วประดิษฐ์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2563