ภาษาต่างประเทศ

สุนทรี
นางสุนทรี พลอยแดง
พัชรินทร์
นางพัชรินทร์ พิชิตปรีชา
นวพร
นางสาวนวพร ประกอบผล
จารุวรรณ
นางจารุวรรณ วงศ์จันทร์
นางสาวดวงรัตน์ โรจนกฤตยากรณ์
นางสาวดวงรัตน์ โรจนกฤตยากรณ์
ทองใหม่
นางสาวทองใหม่ สีไส
รสริน
นางรสริน ชาญอักษร
ฉัตรวิไล
นางสาวฉัตรวิไล ปานพุ่ม
นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์
นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์
ศศินภา
นางสาวศศินภา ศรีณรงค์
นิยม
นางสาวนิยม ภาเรือง
วรัญญา มุทธเสน
นางวรัญญา มุทธเสน
ศศิตา
นางศศิตา สมวัน
แสงระวี
นางสาวแสงระวี กระฐินเทศ
วราภรณ์
นางสาววราภรณ์ ศักดิ์รัตน์
นนางสาวเกศสินีย์ ศรีสายพงษ์
นางสาวเกศสินีย์ ศรีสายพงษ์
สุรชัย
นายสุรชัย ละวรรณวงศ์
พีชญาภัค
นางสาวพิชญาภัค ส้มสาย
นางสาวสุชาดา รู้วงษ์
นางสาวสุชาดา รู้วงษ์
อรมรัตน์
นางสาวอมรรัตน์ มนัสถาวร
นางสาวทัศนีย์ กึมขุนทด
นางสาวทัศนีย์ กึมขุนทด
พีรญา
นางสาวพีรญา แคนติ
อารีย์ญา
นางสาวอารีย์ญา อินทรประสิทธิ์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561