ภาษาต่างประเทศ

นวพร
นางสาวนวพร ประกอบผล
พัชรินทร์
นางพัชรินทร์ พิชิตปรีชา
ฉัตรวิไล
นางสาวฉัตรวิไล ปานพุ่ม
วรัญญา มุทธเสน
นางวรัญญา มุทธเสน
ทองใหม่
นางสาวทองใหม่ สีไส
ศศินภา
นางสาวศศินภา ศรีณรงค์
ศศิตา
นางศศิตา สมวัน
รสริน
นางรสริน ชาญอักษร
แสงระวี
นางสาวแสงระวี กระฐินเทศ
วราภรณ์
นางสาววราภรณ์ ศักดิ์รัตน์
สุรชัย
นายสุรชัย ละวรรณวงศ์
นางสาวดวงรัตน์ โรจนกฤตยากรณ์
นางสาวดวงรัตน์ โรจนกฤตยากรณ์
พีรญา
นางสาวพีรญา แคนติ
นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์
นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์
นางสาวสุชาดา รู้วงษ์
นางสาวสุชาดา รู้วงษ์
นนางสาวเกศสินีย์ ศรีสายพงษ์
นางสาวเกศสินีย์ ศรีสายพงษ์
ศุภกร ต่างประเทศ
นางสาวศุภากร มีศรี
นางสาวทัศนีย์ กึมขุนทด
นางสาวทัศนีย์ กึมขุนทด
ชาริกณี ต่างประเทศ
นางสาวธาริณี สละชีพ
อารีย์ญา
นางสาวอารีย์ญา อินทรประสิทธิ์
ผดุง ต่างประเทศ
นายผดุง แก้วประดิษฐ์
สิริพร
นางสาวสิริพร ทองพูล
ชาคริยา
นางสาวชาคริยา กึมขุนทด
ทิวาชาติ
นายทิวาชาติ เชื้อศรี
สุภิญญา
นางสาวสุภิญญา ละอองทุมมา
นนทวัฒน์
นายนนทวัฒน์ ทองคำมา
เบญจมาภรณ์
นางสาวเบญจมาภรณ์ หุ่นทอง
นิธิรา
นางสาวนิธิรา ชมเชย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ