ภาษาต่างประเทศ

นางสุนทรี พลอยแดง
นางพัชรินทร์ พิชิตปรีชา
นางสาวนวพร ประกอบผล
นางจารุวรรณ วงศ์จันทร์
นางสาวดวงรัตน์ โรจนกฤตยากรณ์
นางสาวทองใหม่ สีไส
นางรสริน ชาญอักษร
นางสาวฉัตรวิไล ปานพุ่ม
นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์
นางสาวศศินภา ศรีณรงค์
นางสาวนิยม ภาเรือง
นางวรัญญา มุทธเสน
นางศศิตา สมวัน
นางสาวแสงระวี กระฐินเทศ
นางสาววราภรณ์ ศักดิ์รัตน์
นางสาวเกศสินีย์ ศรีสายพงษ์
นายสุรชัย ละวรรณวงศ์
นางสาวพิชญาภัค ส้มสาย
นางสาวสุชาดา รู้วงษ์
นางสาวอมรรัตน์ มนัสถาวร
นางสาวทัศนีย์ กึมขุนทด
นางสาวพีรญา แคนติ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561