ผู้บริหารโรงเรียน


คณะผู้บริหารโรงเรียนสมุทรปราการ


นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสมุทรปราการ


นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ เกิดวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2506 ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ "คนใหม่" เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครู บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • พ.ศ. 2544 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2546 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการ


 • พ.ศ. 2529 อาจารย์ 1 ระดับ 3 คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่อนอนุสรณ์ จ. สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนบางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล จ. สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2547 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จ.สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2549 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง จ.สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาลัย จ.สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จ.สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคล


รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ


รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ


นายดุษิต ศรีหิรัญ

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป


เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2519
ปริญญาตรี : วทบ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท : ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

- ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2552 ครูผู้ช่วย รร.วัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2558 ครูชำนาญการ รร.วัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการ รร.วัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสมุทรปราการ