ผู้บริหารโรงเรียน


คณะผู้บริหารโรงเรียนสมุทรปราการ


นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสมุทรปราการ

02 3950016 ต่อ 111


นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ เกิดวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2506 ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ "คนใหม่" เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2528 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครู บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • พ.ศ. 2544 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2546 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • ประวัติการรับราชการ
 • พ.ศ. 2529 อาจารย์ 1 ระดับ 3 คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่อนอนุสรณ์ จ. สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนบางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล จ. สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2547 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จ.สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2549 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง จ.สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบางพลีน้อย จ.สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาลัย จ.สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จ.สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 • จ่าสิบเอกฐปนัท ใยสำลี

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคล

  02 3950016 ต่อ 444


  จ่าสิบเอกฐปนัท ใยสำลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2508
  ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ.2525 มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2526 โรงเรียนนายสิงทหารบก
 • พ.ศ.2535 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) เอกพลศึกษา จากวิทยาลัยครูสวนดุสิต
 • พ.ศ.2541 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เอกพลศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทารวิโรฒ ประสานมิตร
 • พ.ศ.2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา (ป.บัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 • ประวัติการรับราชการ
 • 30 เมษายน 2527 - รองผู้บังคับหมู่ กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11
 • 11 กุมภาพันธ์ 2540 - อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
 • 2550 - รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
 • 2552 - รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร
 • 2557 - รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • 2563 - รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

 • นายนฤเบศ ดวงดูสัน

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

  02 3950016 ต่อ 555


  นายนฤเบศ ดวงดูสัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ เกิดวัน 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2524 ที่ จังหวัดนครพนม
  ประวัติการศึกษา
 • ปี 2546 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ) คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ปี 2553 วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • ประวัติการรับราชการ
 • ปี 2549 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบางฝ้าย จังหวัด สมุทรปราการ
 • ปี 2549 ตำแหน่ง ครู.ค.ศ.1 โรงเรียนวัดบางฝ้าย จังหวัด สมุทรปราการ
 • ปี 2554 ตำแหน่ง ครู.ค.ศ.2 โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
 • ปี 2562 ตำแหน่ง ครู.ค.ศ.3 โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
 • ปี 2563 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 • นายนาวี ศรสำเร็จ

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

  02 3950016 ต่อ 333


  นายนาวี ศรสำเร็จ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ เกิดวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
  ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2544 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • พ.ศ. 2549 ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • พ.ศ. 2554 ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประวัติการรับราชการ
 • 22 เมษายน 2553 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • 22 เมษายน 2555 ตำแหน่งครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • 23 พฤษภาคม 2559 ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • 19 ตุลาคม 2563 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 • นางอังคณา ทับประเสริฐ

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

  02 3950016 ต่อ 666


  นางอังคณา ทับประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ เกิดวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2515
  ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2536 ระดับมัธยมศึกษา กศน. โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงเรียน
 • พ.ศ. 2542 ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( สังคมศึกษา)
 • พ.ศ. 2560 ระดับปริญญาโท คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต ( การบริหารการศึกษา )
 • ประวัติการรับราชการ
 • 15 กรกฎาคม 2553 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยยางศึกษา อ. แกลง จ. ระยอง
 • 6 มิถุนายน 2556 ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ
 • 29 กันยายน 2559 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
 • 8 ตุลาคม 2564 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 • นายศุภรัตน์ ภักติวงษ์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

  02 3950016 ต่อ 555


  นางสปัน สาขามุละ

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคล

  02 3950016 ต่อ 444


  นางสาวิทตรี สุรารักษ์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

  02 3950016 ต่อ 333


  นายสุวรรณ์ วงศ์สามารถ

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

  02 3950016 ต่อ 111


  parallax background