ชมรมผู้ปกครองและครู

คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมุทรปราการ


รายนามคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมุทรปราการ

กรรมการที่ปรึกษา
ที่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายอดุล อนุชปรีดา กรรมการที่ปรึกษา
2. นายประเสริฐ เสมอจิตร กรรมการที่ปรึกษา
3. นายวิชัย จันทร์จำรูญ กรรมการที่ปรึกษา
4. นายนันทชัย นิ่มสิริวังโส กรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการดำเนินงาน
ที่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1.นายบัลลังก์ คนเที่ยง ประธานชมรมผู้ปกครองและครู
2. นายไพรัตน์ ก้อนทองคำรองประธานชมรมฯ
3.รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ เลขาธิการ
4. นางทรรศนีย์อติศักดิ์กุลกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
5. นางสาวพรนภาวงศ์สายตากรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
6.นายบวรผ่องโสภาคย์มาตยาคุณกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
7.นายดุษิตศรีหิรัญนายทะเบียน
8.นางดาราวรรณวีระพูลกรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
9.รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณเหรัญญิก
10.นางสาวนุสราไชยนะรากรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก
11.รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลปฏิคม
12.นางกนกอรลำจวน กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
13.นางสาวอำภาพรเพ็ชรเย็นกรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
14.นายเลียงตันสุวรรณรัตน์กรรมการ
15.นางลัดดาเทียนทองกรรมการ
16.นางสาวสมพรคงทรัพย์กรรมการ
17.พ.ต.ท.วัลลภวรรณกูลกรรมการ
18.ร.ต.ต.วิฑูรย์สังข์ศาสตร์กรรมการ
19.นายบุญชัยหิรัญกวินกุลกรรมการ
20.นายสุรศักดิ์เสาวภาคย์กุลกรรมการ
21.นายวัชรินทร์เข่งสมุทรกรรมการ
22.นายสมนึกเชื้อทองกรรมการ (ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ)
23.นายบรรจงโตสงวนกรรมการ (ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ)
24.นายสมชายซ่อนกลิ่นกรรมการ (ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าฯ)
25. นางสาวบุปผา
แสงเนตร
กรรมการ (ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.1)
26.ร.ต.อ.ณวฤทธิ์ แสงตากรรมการ (ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.2)
27.นางสาวญาณิศารมย์ทองกรรมการ (ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.3)
28.นายวาทิตย์จันทร์หงษ์กรรมการ (ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.4)
29.นางฤทัยภรณ์ อยู่นุชกรรมการ (ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.5)
30.นายประกิตศีลพิพัฒน์ กรรมการ (ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.6)
 
ข้อมูล ณ. วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมุทรปราการ