ชมรมผู้ปกครองและครู

คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมุทรปราการ


รายนามคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมุทรปราการ

ที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
1.นายบัลลังก์ คนเที่ยง ประธานชมรมฯ
2.นายชาญสินธุ์ กิจแสงทองรองประธานชมรมฯ
3.รองผอ.กลุ่มบริหาร
วิชาการนายทะเบียน
4.นางดาราวรรณวีระพูล
ผู้ช่วยนายทะเบียน
5.นางพรทิพย์ก้องอุบล
เหรัญญิก
6.นางสาวสมพรคงทรัพย์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
7.นางมยุรีย์
คนเจน
ปฏิคม
8.นางสาวศศินภาศรีณรงค์
ผู้ช่วยปฏิคม
9.นางกนกอร ลำจวน
ผู้ช่วยปฏิคม
10.นางสาวอำภาพรเพ็ชรเย็น
ผู้ช่วยปฏิคม
11.นายวิสูตรยอดสุขเลขาธิการ
12.นางทรรศนีย์อติศักดิ์กุล
ผู้ช่วยเลขาธิการ
13.นางสาวอชิรญา
กฤษณะรังสรรค์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
14.นายเลียง ตันสุวรรณรัตน์
กรรมการ
15.นางลัดดา เทียนทองกรรมการ
16.นายศรีวิเชียรพุ่มผกากรรมการ
17.พ.ต.ท.วัลลภวรรณกูลกรรมการ
18.ร.ต.ต.วิฑูรย์
สังขศาสตร์
กรรมการ
19.นายบุญชัย
หิรัญกวินกุลกรรมการ
20.นายสุรศักดิ์
เสาาวภาคย์กุล
กรรมการ
21.นายวัชรินทร์
เข่งสมุทร
กรรมการ
22.นายสมนึก
เชื้อทอง
กรรมการ
23.นายบรรขง
โตสงวน
รรมการ
24.นายสมชายจันทร์จำรูญกรรมการ
25.นายประสิทธิ์
โพธิ์เงิน
กรรมการ (ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.1)
26. นางสาวญาณิศารมย์ทอง กรรมการ (ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.2)
27.ร.ต.อำนาจ
สาสดีอ่อง
กรรมการ (ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.3)
28.นางสุวรรณา
โพธิ์เงิน
กรรมการ (ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.4)
29.นายสงครามหาญต๊ะ
กรรมการ (ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.5)
30.นายสุมล ปรางค์ทอง
กรรมการ (ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ม.6)
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.นายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานกรรมการที่ปรึกษา
2.นายอดุลอนุชปรีดากรรมการที่ปรึกษา
3.นายประเสริฐเสมอจิตรกรรมการที่ปรึกษา
4.นายวิชัย จันทร์จำรูญกรรมการที่ปรึกษา
5.นายนันทขัย
นิ่มสิริวังโส
กรรมการที่ปรึกษา
6.นางเสงี่ยมมิตรอุดมกรรมการที่ปรึกษา
7.นายประโยชน์ ตั้งเด่นชัยกรรมการที่ปรึกษา
8.นายสถิตย์คุ้มสมุทรกรรมการที่ปรึกษา
9.นายจิรวัฒกปัญจะกรรมการที่ปรึกษา
ณ. วันที่ 15 กรกฏาคม 2561

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมุทรปราการ