คณิตศาสตร์

ธวัชชัย
นายธวัชชัย เจริญบุตรานนท์
ทรรศนีย์
นางทรรศนีย์ อติศักดิ์กุล
วิไล
นางสาววิไล แจ่มเจริญ
วาสนา
นางวาสนา ชัยสกุลไพศาล
มารินทร์
นางมารินทร์ ภักติวงษ์
สาวิตรี
นางสาวิทตรี สุรารักษ์
สุจินดา
นางสาวสุจินดา พัชรภิญโญ
พรนภา
นางพรนภา จุ้ยเจริญ
สุชาดา
นางสาวสุชาดา สุมณฑา
จงจิต
นางสาวจงจิต รื่นภาคทรัพย์
ฤกษ์ดี
นายฤกษ์ดี เจนวรกิจ
ชนิกา
นางชนิกา ไชยปรุง
ธนิตา
นางสาวธนิตา คำเขียว
ดวงใจ
นางสาวดวงใจ อุตตรา
วิริยา
นางสาววิริยา มาศวรรณา
พัชรินทร์
นางสาวพัชรินทร์ วงศ์เดช
ปัทมา คณิต
นางสาวปัทมา ศรีทอง
พัตราภรณ์
นางสาวช่อผกา วงษาสิงห์
ปาริฉัตร
นางสาวปาริฉัตร พลขำ
ธวัชชัย
นายธวัชชัย ไชยชนะ
ช่อผกา
นางสาวพัฒตราพร สงสุรินทร์
ศรีประภา
นางศรีประภา พลอยวิเลิศ
กิตติศักดิ์
นายกิตติศักดิ์ ทองทิพย์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์