คณิตศาสตร์

ธวัชชัย
นายธวัชชัย เจริญบุตรานนท์
ทรรศนีย์
นางทรรศนีย์ อติศักดิ์กุล
วิไล
นางสาววิไล แจ่มเจริญ
วาสนา
นางวาสนา ชัยสกุลไพศาล
มารินทร์
นางมารินทร์ ภักติวงษ์
สาวิตรี
นางสาวิทตรี สุรารักษ์
สุจินดา
นางสาวสุจินดา พัชรภิญโญ
พรนภา
นางพรนภา จุ้ยเจริญ
เทพมงคล
นายเทพมงคล ตามา
สุชาดา
นางสาวสุชาดา สุมณฑา
จงจิต
นางสาวจงจิต รื่นภาคทรัพย์
ฤกษ์ดี
นายฤกษ์ดี เจนวรกิจ
ชนิกา
นางชนิกา ไชยปรุง
ธนิตา
นางสาวธนิตา คำเขียว
ดวงใจ
นางสาวดวงใจ อุตตรา
อกนิษฐ์
นางสาวอกนิษฐ์ อ้วนแก้ว
พรนภา (2)
นางสาวพรนภา วงษ์สายตา
วิริยา
นางสาววิริยา มาศวรรณา
พัชรินทร์
นางสาวพัชรินทร์ วงศ์เดช
ขโนภาส คณิต
นายชโนภาส แก้วนอก
ปัทมา คณิต
นางสาวปัทมา ศรีทอง

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2563