คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมุทรปราการ
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล   ตำแหน่ง
1. นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เสาวภาคย์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นายสมนึก เชื้อทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายประโยชน์ ตั้งเด่นชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายสมนึก เตรณานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายวิสูตร ยอดสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายณัฎฐ ศรีเสาวลักษณ์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
9. นายบุญชัย หิรัญกวินกุล ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
10. นายวัชรินทร์ เข่งสมุทร ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
11. นายภรศิษฐ์ โชติช่วง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
12. พระมหาประเทือง กุลนิล(ทีปธโม) ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
13. พระภาคภูมิ ปถิบุญโญ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
14. นายศุภรัตน์ ภักติวงษ์ ผู้แทนครู กรรมการ
15. นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมุทรปราการ