ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ


จำนวนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

257

293

550

มัธยมศึกษาปีที่ 2

254

306

560

มัธยมศึกษาปีที่ 3

237

314

551

มัธยมศึกษาปี่ที่ 4

203

337

540

มัธยมศึกษาปีที่ 5

164

352

516

มัธยมศึกษาปีที่ 6

210

332

542

รวม

1,325

1,934

3,259

* ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561

ข้อมูลนักเรียน