ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ


จำนวนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

240

300

540

มัธยมศึกษาปีที่ 2

258

289

547

มัธยมศึกษาปีที่ 3

254

301

555

มัธยมศึกษาปี่ที่ 4

228

365

593

มัธยมศึกษาปีที่ 5

199

333

532

มัธยมศึกษาปีที่ 6

164

346

510

รวม

1,343

1,934

3,277

* ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ข้อมูลนักเรียน