กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รังสิมัน
นายรังสิมันต์ มุสิกะเจริญ
กนกวัลลิ์
นางกนกวัลลิ์ ธีรพิพัฒน์ชัย
สุมาลี
นางสาวสุมาลี เพ็ชรวารีวิทย์
ประคอง
นางประคอง ม่วงศรี
กัญญาภัค
นางกัญญาภัค ศรีนรา
จินตรัตน์
นางสาวจินตรัตน์ เหง้าชมพู
สภาพร
นางสถาพร เหมหงษ์
ลำพร
นางสาวลำพร บุทธิจักร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน