กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นฤเบศ
นายนฤเบศ ดวงดูสัน
กนกวัลลิ์
นางกนกวัลลิ์ ธีรพิพัฒน์ชัย
ธรรศกร
นายธรรศกร ดิษฐสุวรรณ
สุมาลี
นางสาวสุมาลี เพ็ชรวารีวิทย์
บุปผา
นางสาวบุปผา แสงเนตร
ประคอง
นางประคอง ม่วงศรี
กัญญาภัค
นางกัญญาภัค ศรีนรา
จินตรัตน์
นางสาวจินตรัตน์ เหง้าชมพู
สภาพร
นางสถาพร เหมหงษ์
ศรัญญา
นางสาวศรัญญา บุทธิจักร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2563