การงานอาชีพและเทคโนโลยี

51 (128x200)
นายปฏิญญา กลิ่นหอม
142 (128x200)
นางวัชรี รัตนเหม
09 (128x200)
นายธานี คล่องแคล่ว
61 (128x200)
นายสำราญ คงทิพย์
62-kai
นายศุภรัตน์ ภักติวงษ์
60 (126x200)
ว่าที่ ร.ต. สุมณ กล้าหาญ
74 (127x200)
นายสฤษดิ์ สดแสงจันทร์
168 (128x200)
นายนพดล ชูศิริวัฒนา
สมภพ
นายสมภพ อินทรชิต
78 (127x200)
นายชนะชัย ทับเกษม
04 (127x200)
นายวรุตม์ นันทวิจิตร
70 (128x200)
นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดช
173 (128x200)
นางสาวจุลรักษ์ จุลกะ
174 (128x200)
นายอภิมุข อินทร์แพรง
67 (128x200)
นางสาวกนกวรรณ ศรีโนรส
94 (128x200)
นายวิทยา แผ่นผา
144 (127x200)
นายดนัย บาดตาสาว
84 (127x200)
นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์
100 (128x200)
นางสาวอำภาพร เพ็ชรเย็น
นาฏอนงค์
นางสาวนาฏอนงค์ ญาติบรรทุง
นุสรา การงานฯ
นางสาวนุสรา ไชยนะรา
ญาดา การงานฯ
นางสาวญาดา ไกรปะวี
กานดา การงานฯ
นางสาวกานดา หอมยี่สุ่น

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2563