การงานอาชีพ

142 (128×200)
นางวัชรี รัตนเหม
09 (128×200)
นายธานี คล่องแคล่ว
60 (126×200)
ว่าที่ ร.ต. สุมณ กล้าหาญ
74 (127×200)
นายสฤษดิ์ สดแสงจันทร์
สมภพ
นายสมภพ อินทรชิต
94 (128×200)
นายวิทยา แผ่นผา
84 (127×200)
นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์
นุสรา การงานฯ
นางสาวนุสรา ไชยนะรา
ญาดา การงานฯ
นางสาวญาดา ไกรปะวี
กานดา การงานฯ
นางสาวกานดา หอมยี่สุ่น

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563