การงานอาชีพ

60 (126×200)
ว่าที่ ร.ต. สุมณ กล้าหาญ
74 (127×200)
นายสฤษดิ์ สดแสงจันทร์
สมภพ
นายสมภพ อินทรชิต
94 (128×200)
นายวิทยา แผ่นผา
ญาดา การงานฯ
นางสาวญาดา ไกรปะวี
กานดา การงานฯ
นางสาวกานดา หอมยี่สุ่น
เทอดศักดิ์
นายเทอดศักดิ์ ทองปัญญา
อุไร
นางสาวอุไร ศรีดำ
สุนันทา
นางสาวสุนันทา โชคชัย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ