การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายปฏิญญา กลิ่นหอม
นางวัชรี รัตนเหม
นายธานี คล่องแคล่ว
นายสำราญ คงทิพย์
ว่าที่ ร.ต. สุมณ กล้าหาญ
นายศุภรัตน์ ภักติวงษ์
นายสฤษดิ์ สดแสงจันทร์
นายธีระศักดิ์ แสงจันทร์
นายนพดล ชูศิริวัฒนา
นายสมภพ อินทรชิต
นางสุภาพร ช่างสุวรรณ
นางสาวสมพร คงทรัพย์
นายชนะชัย ทับเกษม
นายวรุตม์ นันทวิจิตร
นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดช
นางสาวจุลรักษ์ จุลกะ
นายอภิมุข อินทร์แพรง
นางสาวกนกวรรณ ศรีโนรส
นายวิทยา แผ่นผา
นายดนัย บาดตาสาว
นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์
นางสาวอำภาพร เพ็ชรเย็น

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561