การงานอาชีพและเทคโนโลยี

51 (128x200)
นายปฏิญญา กลิ่นหอม
142 (128x200)
นางวัชรี รัตนเหม
09 (128x200)
นายธานี คล่องแคล่ว
61 (128x200)
นายสำราญ คงทิพย์
อารี
นางอารี วิสูตรโสภณา
60 (126x200)
ว่าที่ ร.ต. สุมณ กล้าหาญ
62-kai
นายศุภรัตน์ ภักติวงษ์
74 (127x200)
นายสฤษดิ์ สดแสงจันทร์
81 (128x200)
นายธีระศักดิ์ แสงจันทร์
168 (128x200)
นายนพดล ชูศิริวัฒนา
สมภพ
นายสมภพ อินทรชิต
สุภาพร
นางสุภาพร ช่างสุวรรณ
สมพร
นางสาวสมพร คงทรัพย์
78 (127x200)
นายชนะชัย ทับเกษม
04 (127x200)
นายวรุตม์ นันทวิจิตร
70 (128x200)
นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดช
173 (128x200)
นางสาวจุลรักษ์ จุลกะ
174 (128x200)
นายอภิมุข อินทร์แพรง
67 (128x200)
นางสาวกนกวรรณ ศรีโนรส
94 (128x200)
นายวิทยา แผ่นผา
144 (127x200)
นายดนัย บาดตาสาว
84 (127x200)
นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์
นาฏอนงค์
นางสาวนาฏอนงค์ ญาติบรรทุง
100 (128x200)
นางสาวอำภาพร เพ็ชรเย็น

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561