Login Form

Home คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมุทรปราการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสมุทรปราการ

ลำดับ

ที่

 ชื่อ

สกุล 

ตำแหน่ง 

  1.

นายชาญสินธุ์

กิจแสงทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 ประธานกรรมการ

 2.

นายอดุล

อนุชปรีดา

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 กรรมการ

 3.

นายประเสริฐ

เสมอจิตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 กรรมการ

 4.

นายสุรพันธ์

สหธน

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 กรรมการ

 5.

ผศ.ชูชาติ

เชิงฉลาด

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 กรรมการ

 6.

นายวิชัย

จันทร์จำรูญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 กรรมการ

 7.

นายเลียง

ตันสุวรรณรัตน์         

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 กรรมการ

 8.

พระมหาประเทือง

ทีปขม.โม

ผู้แทนองค์กรศาสนา              

 กรรมการ

 9.

พระมหาอนันต์

อมโร

ผู้แทนองค์กรศาสนา

 กรรมการ

 10.

นายนันทชัย

นิ่มสิริวังโส

ผู้แทนองค์กรชุมชน

 กรรมการ

 11.

นายปิติชาติ

ไตรสุรัตน์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 กรรมการ

 12.

นายบัลลังก์

คนเที่ยง

ผู้แทนผู้ปกครอง

 กรรมการ

 13.

นายวิสูตร 

ยอดสุข

ผู้แทนครู

 กรรมการ

 14.

พ.ต.ท.วัลลภ

วรรณกูล

ผู้แทนศิษย์เก่า

 กรรมการ

 15.

นายไพรัตน์
ก้อนทองคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

 กรรมการและเลขานุการ

     ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561