Login Form

Now 1 guest online
Home สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ

 รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ

 ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
 1.นายนันทชัย
นิ่มศิริวังโส
นายกสมาคมฯ
 2.นายชาญสินธุ์กิจแสงทอง
อุปนายก คนที่ 1
 3.พ.ต.ท.วัลลภ
วรรณกูล
อุปนายก คนที่ 2 
 4.นายปุณณภพ
เวชแพทย์
เลขานุการ
 5.นายศุภรัตน์
ภักติวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 6.นางกนกอรลำจวน
ผู้ช่วยเลขานุการ
 7.นางสาวอำภาพร
เพ็ชรเย็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
8.
นายประกิตศีลพิพัฒน์
ประชาสัมพันธ์
9.นายประยูรวีระพูลผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
10.
นายสิทธิชัยบุญนาคผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
11.
นายเพิ่มพงษ์
นาคจู
เหรัญญิก
12.นางพรทิพย์ก้องอุบลผู้ช่วยเหรัญญิก
13.
นายบัญชา สรรพชัย ผู้ช่วยเหรัญญิก
14.นางลัดดาเทียนทองนายทะเบียน
 15.นายวิสูตร
ยอดสุข
ผู้ช่วยนายทะเบียน
16.
นายณัฐกิตติ์
สมจิตต์
ปฏิคม
17.
นายธีระศักดิ์
แสงจันทร์
บรรณรักษ์
18.
นายปริวรรต
มโนรมชัชวาล
ผู้ช่วยบรรณรักษ์
19.
พ.ต.อ.โสภณ
มงคลโสภณรัตน์
กรรมการ
20.
นายชัยวัฒน์
ศรีประเสริฐ
กรรมการ
21.
ร.ต.อ.นพดล
จำปีแขก
กรรมการ
22.
นายบรรจง
โตสงวน
กรรมการ
23.
นายบุญชัย
หิรัญกวินกุล
กรรมการ 
24.
นายบัลลังก์
คนเที่ยง
กรรมการ 
25.
นายพัลลภ
จิตประสาน
กรรมการ 
26.
นายพิเชษฐ
โปร่งแก้วงาม
กรรมการ 
 27.นายเลียง ตันสุวรรณรัตน์กรรมการ
28.
นายสมชาย
จันทร์จำรูญ    
กรรมการ
29.
นายสมชาย
ซ่อนกลิ่น
กรรมการ
30.
นายสมชาย 
ทองสุทธิ์
กรรมการ
31.
นายสมนึก
เชื้อทอง
กรรมการ
32.
นายปองสันติ์ 
จันทร์จำรูญ
กรรมการ
33.
นายอดิศัย
จันทร์เจริญ    
กรรมการ
 34.พ.อ.อุดมศิลป์
ศรีเขียว
กรรมการ
 35.นางอภิญญา
สุขเกษม
กรรมการ
                                                   * ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2561