Login Form

Now 7 guests online
Home สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ

 รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ

 ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
 1.นายวิชัยจันทร์จำรูญ
นายกสมาคมฯ
 2.นายชาญสินธุ์กิจแสงทอง
อุปนายก คนที่ 1
 3.พ.อ.(พิเศษ)ธัญญลักษณ์
แก้วน้อย
อุปนายก คนที่ 2 
 4.นายสันติอยู่เวียงไชย
เลขานุการ
 5.นายสุรศักดิ์เสาวภาคย์กุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
 6.นางกนกอรลำจวน
ผู้ช่วยเลขานุการ
 7.นายบุญชัยหิรัญกวินกุลเหรัญญิก
 8.นายสมนึกเชื้อทอง
ผู้ช่วยเหรัญญิก
 9.นายบัญชาสรรพชัย
ผู้ช่วยเหรัญญิก
 10.นายสมชายจันทร์จำรูญ
นายทะเบียน
 11.นางอภิญญาสุขเกษม
ผู้ช่วยนายทะเบียน
 12.นายอดิศัยจันทร์เจริญ
ปฏิคม
 13.นายทำนองรุ่งระวี
ผู้ช่วยปฏิคม
 14.ร.ต.ต.วิฑูรย์
สังข์ศาสตร์
ประชาสัมพันธ์
 15.นายสมชายซ่อนกลิ่นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 16.นายประสิทธิ์มีสัตย์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 17.นางลัดดาเทียนทอง
บรรณรักษ์
 18.นายนิพนธ์โตโฉม
ผู้ช่วยบรรณรักษ์
 19.นายศรีวิเชียรพุ่มผกา
กรรมการ
 20.นายเลียงตันสุวรรณรัตน์กรรมการ
 21.นายบัลลังก์คนเที่ยง
กรรมการ
 22.นายบรรจงโตสงวน
กรรมการ 
 23.นายประกิตศิลพิพัฒน์
กรรมการ 
 24.นายโสภณทองหงษ์
กรรมการ 
 25.นายดิเรกดีจริง
กรรมการ 
 26.นายณัฐกรณ์การะโชติ
กรรมการ 
 27.นายอาดุลย์เดชศุภนามัย
กรรมการ 
 28.พ.อ.ตร.ภิรเดช
ทรัพย์เขื่อนขันธ์
กรรมการ 
 29.พ.ต.ท.โสภณ
มงคลโสภณรัตน์กรรมการ 
 30.ร.ต.ท.นพดลดำรงชาติไทย
กรรมการ 
 31.ร.อ.เวก
ศรีเมือง
กรรมการ 
 32.นายณัฐกิตติ์สมจิตต์
กรรมการ 
 33.นายสมชายทองสุทธิ์
กรรมการ 
 34.นายศุภรัตน์ภักติวงษ์
กรรมการ 
 35.นายวรินทรยาชูชีพ
กรรมการ