Login Form

Home คนเก่งคนดี ศรีสป.
คนเก่งและคนดี ศรีสป.

                           นักกีฬาดีเด่น                                         
เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิส                
แข่งขัน  1st  ASEAN School Game 2009    ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวพรพรรณ   รักปราการ (หนูนิด)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

 
                  ชื่อ นางสาวพรพรรณ นามสกุล รักปราการ ชื่อเล่น หนูนิด
เกิดวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2534 อายุ 17 ปี
บ้านเลขที่ 151 ซอย 8 ถนน สายลวด ตำบล ท้ายบ้าน
อำเภอ เมืองฯ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
บิดาชื่อ นายพาโชค รักปราการ
มารดาชื่อ นางนงนุช รักปราการ
ขณะนี้ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
อาจารย์ประจำชั้น นางกัณณิกา ชิตะดิลก
อาจารย์ประจำชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5/10
นางวันดี วนภู
นางจิราภรณ์ เสริมสุข
อาจารย์ประจำชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4/10
นางสุวิชญา พลอยขาว
นายสถาพร ตรีสุวรรณ

เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
ได้ทำการแข่งขัน 1st ASEAN School Game 2009
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ได้รับรางวัลเป็นดังนี้
เหรียญทอง ประเภททีมหญิง
เหรียญเงิน ประเภทหญิงคู่
เหรียญทองแดง ประเภทหญิงเดี่ยว              

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 11