Login Form

Now 2 guests online
Home
เล่าสู่กันฟังกับ..ผอ.สุรัต
๑๓  กันยายน ๒๕๕๓

เรียน  ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
 
          ตามที่ท่านผู้ปกครองได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ ในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา  และผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการได้รับปัญหาไว้เพื่อนำเรียนชี้แจงให้ท่านผู้ปกครองนั้น ขอเรียนรายละอียดดังนี้
          ข้อมูลเบื้องต้น  เนื่องจากโรงเรียนสมุทรปราการเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในข่ายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินระดมทรัพยากรต่างๆได้เหมือนสถานศึกษาทั่วไป (รวมทั้งการดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนด้วย) ท่านผู้ปกครองหลายท่านได้ร้องขอให้โรงเรียนพิจารณาช่วยเหลือในเรื่องนี้ เพื่อให้บุตรหลานมีหลักประกัน ในการเดินทางและมีกองทุนช่วยเหลือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ  ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมุทรปราการจึงได้เข้ารับภาระในการดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นมา

          ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้  ทางชมรมได้พิจารณาให้บริษัท ชับบ์ ประกันภัย  เป็นผู้ให้บริการแก่นักเรียน ซึ่งทางชมรม โดยที่ประธานชมรมให้มีการประชุมชี้แจงท่านผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียน  เมื่อท่านผู้ปกครองสอบถามกรณีการขอรับบริการค่ารักษาพยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ขอให้ประธานชมรมผู้ปกครองและครูเชิญตัวแทนของบริษัทมาหารือ และขอชี้แจงตอบข้อซักถามดังนี้

          ประเด็นที่ ๑ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุนักเรียนจะสามารถใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งใดบ้าง โดยผู้ปกครองไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วมาเบิกทีหลัง
          ตอบ  สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลรัธรินทร์ และโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ โดยต้องขอรับใบส่งตัวจากโรงเรียนสมุทรปราการไปแสดงกับทางโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง
หากไม่ได้นำเอกสารการส่งตัวไปแสดง  จำเป็นจะต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ไปขอรับเงินภายหลัง

          ประเด็นที่ ๒ ถ้าผู้ปกครองจ่ายเงินไปก่อนเมื่อนำมาเบิกที่โรงเรียนจะโดนหลักค่าบริการทางการแพทย์อีกหรือ
          ตอบ  ได้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียนแล้วพบว่า  เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลเหมือนที่ที่ผู้ปกครองถามมาจริง  ได้รับคำชี้แจงจากตัวแทนบริษัท ชับบ์ ประกันภัย ว่า  ค่าบริการทางการแพทย์ดังกล่าวไม่สามารถเบิกได้ตามหลักเกณฑ์ของการประกัน แต่ทางตัวแทนบริษัทประกันภัย จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินในส่วนนี้คืนให้เอง ขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังตรวจสอบรายละเอียดว่ามีผู้ใดบางส่วนที่อยู่ในข่ายดังกล่าว จะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้โดยเร็วที่สุด (ต่อไปจะเบิกค่ารักษาได้เต็มโดยไม่มีการหักค่าบริการทางการแพทย์)

          ประเด็นที่ ๓ ไม่มีบัตรประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนหรือ
          ตอบ ได้รับคำชี้แจงจากทางตัวแทนบริษัทผู้ให้บริการว่า ในอัตราเบี้ยประกันดังกล่าว ทางบริษัทไม่สามารถ จัดทำบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ประกันได้ ( หากจะให้จัดทำคงต้องดำเนินการให้ในปีการศึกษาต่อไป )
 

          ประเด็นที่ ๔ กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  จะมีสิทธิในการเบิกจ่ายอย่างไร เนื่องจากมีสถานพยาบาลบางแห่งสอบถามว่าจะเบิกจาก พ.ร.บ. หรือเบิกจากประกันอุบัติเหตุของโรงเรียน 
         
ตอบ  กรณีประสบอุบัติทางรถยนต์รวมทั้งจักรยานยนต์   ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลจาก พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ว่า เป็นผู้ผิดหรือถูก ในวงเงินรายละ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท และหลังจากมีข้อเท็จจริงที่ชี้ให้เห็นว่าผู้บาดเจ็บไม่เป็นผู้ก่อเหตุหรือเป็นฝ่ายผิด ผู้บาดเจ็บจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงเพิ่มได้อีกไม่เกิน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท หากใช้สิทธิทั้งสองส่วนแล้ว ยังมีค่ารักษาพยาบาลที่เหลืออีกจึงนำมาเบิกจ่ายจากประกันอุบัติเหตุที่ทำไว้กับทางบริษัทประกัน  (ขอให้ยืนยันว่าขอใช้สิทธิจาก พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถยนต์แล้ว) ในโอกาสหน้าทางชมรมผู้ปกครองและครู จะเรียนเชิญประธานเครือข่ายผู้ปกครองและตัวแทนกรรมการเครือข่าย เข้าร่วมพิจารณาจัดหาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุ ในปีการศึกษาที่เหลือนี้หากไม่ได้ความสะดวกประการใดขอให้แจ้งให้ทางโรงเรียนและทางชมรมทราบเพื่อจะได้หาทางแก้ไขต่อไป

           รายละเอียดเหล่านี้ทางชมรมผู้ปกครองและครู ได้ขอให้ทางโรงเรียนเผยแพร่สาระทางวารสารโรงเรียนในฉบับต่อไป  ในช่วงนี้หากท่านผู้ปกครองหรือนักเรียนไม่ได้รับความสะดวกขอให้ติดต่อทางโรงเรียน ที่หมายเลข ๐๒ ๓๙๕ ๐๐๑๖, ๐๒ ๗๐๒ ๓๐๗๗  หรือติดต่อโดยตรงกับผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ที่หมายเลข ๐๘๗ ๖๗๒๒๕๕๒ 

 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

                      email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 เรียน  ท่านผู้ปกครอง  และแจ้งนักเรียนทุกคน
 
            ขณะนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนสมุทรปราการ ได้เปิดกิจกรรมในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนที่เป็นปัญหา  ขอให้ท่านผู้ปกครองได้กรุณาช่วยติดตามและเป็นกำลังใจ ให้แก่บุตรหลานของท่านด้วย  

            และขอให้เพื่อนๆ  ช่วยเป็นกำลังใจให้เพื่อนที่กำลังแก้ไขผลการเรียนด้วย
 
 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

                                   email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 สวัสดีครับ

        พบกันสัปดาห์นี้  ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอรายงานสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ ในโรงเรียน ให้ทราบพอสังเขปดังนี้   จากผลการดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อเตรียมรับการแพร่ระบาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา เช้าวันนี้ ( ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ) มียอดของนักเรียนที่ขาดเรียนลดลงเป็นที่น่าพอใจ  ซึ่งคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้   แต่อย่างไรก็ตามขอให้นักเรียนทุกคนได้ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี  รักษาสุขอนามัยของตนเอง พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องด้วย 

        ในกรณีที่พบว่าตนเองมีอาการไข้ ก็อย่าได้วิตกกังวล ขอให้แยกตัวออกจากกลุ่ม หรือครอบครัว และเดินทางไปพบแพทย์ทันที่  และหากพบว่าตนเองมีอาการไอหรือจามขอให้อุปกรณ์ปิดปากและจมูกด้วย  สำหรับผ้าปิดปาก/จมูก ที่นำมาใช้ขอให้เป็นอุปกรณ์เฉพาะตัว มิให้นำมาใช้ร่วมกัน  เพราะผ้าปิดปากอนามัยดังกล่าวหากใช้ร่วมกันก็จะเป็นพาหะในการแพร่ยาดของโรคแทนที่จะเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันโรค

        โรงเรียนได้จัดเตรียมอุปกรณ์ผ้าปิดปากอนามัยดังกล่าวไว้บริการให้แก่นักเรียนเจ้าหน้าที่ทุดคน โดยอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ชนิดที่ใช้วัสดุที่เป็นผ้าสามารถนำไปซัก/ฆ่าเชื้อด้วยการตากแดดและสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก 

         นอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการในการลดการระบาดของโรคดังกล่าว  โดยขอให้โรงเรียนกวดวิชาปิดทำการสอน  ขอให้เด็กและเยาวชนงดเว้นการใช้บริการของร้านเกมส์และอินเทอร์เน็ตในช่วงที่มีการระบาดของโรค  ขอให้นักเรียนทุกคน และผู้ปกครองทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของรัฐบาลด้วย  ใกล้สอบวัดผลกลางภาคเรียนแล้วขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมทบทวนเนื้อหาสาระต่างให้ดี และทำข้อสอบทุกรายวิชาให้เต็มความสามารถด้วย

         สุดท้ายขอฝากข้อคิดไว้ให้ทุกๆท่าน  “ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง”

                                                                       
                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                                        13 ก.ค. 52

 สวัสดีครับ

        พบกันครั้งนี้ ขอนำเรื่องปัญหาเรื่องไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ ซึ่งเป็นข่าวที่กำลังเป็นข่าวยอดนิยมในเวลานี้ ปัญหาไข้หวัด ๒๐๐๙กับโรงเรียนคงเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจ เพราะโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสถานที่รวมของนักเรียนที่มาจากชุมชนหลากหลาย การติดเชื้อไขหวัดเป็นเรื่องที่สถานศึกษาจำเป็นจะต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ  จนถึงวันนี้ ทางโรงเรียนสมุทรปราการ ยังไม่ได้สั่งให้มีการปิดเรียนด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดดังกล่าวเลย

       นั่นก็มิได้หมายความว่าโรงเรียนมิได้สนใจในการดูแลป้องกัน/แก้ปัญหาดังกล่าว ขอเรียนว่าตั้งแต่เปิดภาคเรียนโรงเรียนดำเนินการหลายหลากวิธี เช่น ดูแลมิให้นักเรียนต้องเปียกฝนในการสัญจรภายในบริเวณโรงเรียน ดูแลปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ห้องน้ำห้องส้วม ตลอดจน โรงอาหารให้สะอาดถูกตามหลักสุขอนามัย 

       นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีระบบเฝ้าระวัง และเก็บข้อมูลสถิติผู้ขาดเรียนทุกวัน เราพบนักเรียนแพทย์วินิจฉัยว่าติดเชื้อเพียงคนเดียวและได้รับการรักษาจนปลอดภัยแล้ว ผู้ที่มีอาการไข้ก็ได้ตรวจสอบจากพยาบาลวิชาชีพและประสานงานให้แยกตัวผู้มีอาการไข้ไปพบแพทย์และพักรักษาตัว จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเปอร์เซนต์ของผู้ขาดเรียนสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งถือว่ายังอยู่ในสภาวะที่ไม่น่ากังวล ยอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ประสานงานขอกำลังผู้ต้องขังชั้นดี จำนวน ๖๐ คน เข้ามาดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยตามคำแนะนำของสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒   ทางโรงเรียนจึงมิได้ในมาตรการปิด ประกอบกับตั้งแต่วันที่ ๔-๘ กรกฎาคมเป็นช่วงเวลาของการหยุดราชการ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งนักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียนและมีเวลาได้พักผ่อน บางคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงจะได้มีเวลาฟื้นฟูร่างกายของตนเอง ภายใต้ความอบอุ่นของครอบครัว ผมขอฝากท่านผู้ปกครองทุกท่านได้ช่วยดูบุตรหลานอีกทางหนึ่งด้วย  ผมและคณะผู้บริหารโรงเรียนทุกคนพยายามดูแลจัดการศึกษาด้วยระบบข้อมูลข่าว เหตุผลและหลักวิชาการ
ขอให้ท่านผู้ปกครองสบายใจได้

        วันนี้ขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับ มีสิ่งใดที่อยากให้ผมทราบหรือช่วยเหลือ ไปพบผมได้ช่วงวันหยุดยาวนี้ก็คงวันเวียนอยู่ที่ใกล้ๆโรงเรียน ( โทรศัพท์มาก่อนก็ได้ครับ ๐๘๗ ๖๗๒๒๕๕๒ )

        ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคน
                                                                                    

                                                                                    สวัสดีครับ
                                                                               ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒
   

           วันนี้ (พฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ) เป็นวันประกอบพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และเป็นวาระแรกที่ผู้อำนวยการโรงเรียนจะใช้พื้นที่นี้ในการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ กับ  นักเรียน คุณครู-เจ้าหน้าที่ ตลอดจนท่านผู้ปกครอง
  
          โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี เรื่องแรกที่ขอนำเสนอเพื่อทำความเข้าใจ   นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับบริการ หนังสือยืมเรียน ค่าใช้จ่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน
นักเรียนเหล่านี้จะเป็นนักเรียนที่คณะกรรมการรับนักเรียนได้พิจารณาขยายการรับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ซึ่งเป็นนักเรียนที่เกินจำนวนที่เสนอขอรับงบประมาณไว้  ขณะนี้กลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียนได้เตรียมการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้กับนักเรียนโดยยืมเงินในยอดอื่นมาดำเนินการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนของนักเรียนและท่านผู้ปกครอง โดยจะดำเนินการให้เสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
    
          สำหรับหนังสือยืมเรียน ทางกลุ่มบริหารงบประมาณได้ประสานงานจัดหาหนังสือยืมเรียนเพื่อส่งมอบให้นักเรียนที่ยังไม่หนังสือเรียน โดยดำเนินการคู่ขนานกับการดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนเช่นกัน

          วันนี้ขอนำเรื่องมาบอกเล่าเพียงเท่านี้ก่อน จะพยายามส่งข่างสารเหล่านี้ให้บ่อยครั้งที่สุดขอให้นักเรียนทุกคน ตั้งอกตั้งใจเรียน เป็นลูกที่ดีของบิดามารดา และเป็นลูกศิษย์ที่ดีและน่ารักของครู-อาจารย์นะครับ

                                                                                    

                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ
                                                                          ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒