Login Form

Now 1 guest online
Home เล่าสู่กันฟังกับ..ผอ.สุรัต
เล่าสู่กันฟังกับ..ผอ.สุรัต๑๓  กันยายน ๒๕๕๓

เรียน  ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
 
          ตามที่ท่านผู้ปกครองได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ ในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา  และผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการได้รับปัญหาไว้เพื่อนำเรียนชี้แจงให้ท่านผู้ปกครองนั้น ขอเรียนรายละอียดดังนี้
          ข้อมูลเบื้องต้น  เนื่องจากโรงเรียนสมุทรปราการเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในข่ายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินระดมทรัพยากรต่างๆได้เหมือนสถานศึกษาทั่วไป (รวมทั้งการดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนด้วย) ท่านผู้ปกครองหลายท่านได้ร้องขอให้โรงเรียนพิจารณาช่วยเหลือในเรื่องนี้ เพื่อให้บุตรหลานมีหลักประกัน ในการเดินทางและมีกองทุนช่วยเหลือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ  ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมุทรปราการจึงได้เข้ารับภาระในการดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นมา

          ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้  ทางชมรมได้พิจารณาให้บริษัท ชับบ์ ประกันภัย  เป็นผู้ให้บริการแก่นักเรียน ซึ่งทางชมรม โดยที่ประธานชมรมให้มีการประชุมชี้แจงท่านผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียน  เมื่อท่านผู้ปกครองสอบถามกรณีการขอรับบริการค่ารักษาพยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ขอให้ประธานชมรมผู้ปกครองและครูเชิญตัวแทนของบริษัทมาหารือ และขอชี้แจงตอบข้อซักถามดังนี้

          ประเด็นที่ ๑ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุนักเรียนจะสามารถใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งใดบ้าง โดยผู้ปกครองไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วมาเบิกทีหลัง
          ตอบ  สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลรัธรินทร์ และโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ โดยต้องขอรับใบส่งตัวจากโรงเรียนสมุทรปราการไปแสดงกับทางโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง
หากไม่ได้นำเอกสารการส่งตัวไปแสดง  จำเป็นจะต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ไปขอรับเงินภายหลัง

          ประเด็นที่ ๒ ถ้าผู้ปกครองจ่ายเงินไปก่อนเมื่อนำมาเบิกที่โรงเรียนจะโดนหลักค่าบริการทางการแพทย์อีกหรือ
          ตอบ  ได้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียนแล้วพบว่า  เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลเหมือนที่ที่ผู้ปกครองถามมาจริง  ได้รับคำชี้แจงจากตัวแทนบริษัท ชับบ์ ประกันภัย ว่า  ค่าบริการทางการแพทย์ดังกล่าวไม่สามารถเบิกได้ตามหลักเกณฑ์ของการประกัน แต่ทางตัวแทนบริษัทประกันภัย จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินในส่วนนี้คืนให้เอง ขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังตรวจสอบรายละเอียดว่ามีผู้ใดบางส่วนที่อยู่ในข่ายดังกล่าว จะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้โดยเร็วที่สุด (ต่อไปจะเบิกค่ารักษาได้เต็มโดยไม่มีการหักค่าบริการทางการแพทย์)

          ประเด็นที่ ๓ ไม่มีบัตรประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนหรือ
          ตอบ ได้รับคำชี้แจงจากทางตัวแทนบริษัทผู้ให้บริการว่า ในอัตราเบี้ยประกันดังกล่าว ทางบริษัทไม่สามารถ จัดทำบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ประกันได้ ( หากจะให้จัดทำคงต้องดำเนินการให้ในปีการศึกษาต่อไป )
 

          ประเด็นที่ ๔ กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์  จะมีสิทธิในการเบิกจ่ายอย่างไร เนื่องจากมีสถานพยาบาลบางแห่งสอบถามว่าจะเบิกจาก พ.ร.บ. หรือเบิกจากประกันอุบัติเหตุของโรงเรียน 
         
ตอบ  กรณีประสบอุบัติทางรถยนต์รวมทั้งจักรยานยนต์   ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลจาก พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ว่า เป็นผู้ผิดหรือถูก ในวงเงินรายละ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท และหลังจากมีข้อเท็จจริงที่ชี้ให้เห็นว่าผู้บาดเจ็บไม่เป็นผู้ก่อเหตุหรือเป็นฝ่ายผิด ผู้บาดเจ็บจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงเพิ่มได้อีกไม่เกิน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท หากใช้สิทธิทั้งสองส่วนแล้ว ยังมีค่ารักษาพยาบาลที่เหลืออีกจึงนำมาเบิกจ่ายจากประกันอุบัติเหตุที่ทำไว้กับทางบริษัทประกัน  (ขอให้ยืนยันว่าขอใช้สิทธิจาก พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถยนต์แล้ว) ในโอกาสหน้าทางชมรมผู้ปกครองและครู จะเรียนเชิญประธานเครือข่ายผู้ปกครองและตัวแทนกรรมการเครือข่าย เข้าร่วมพิจารณาจัดหาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุ ในปีการศึกษาที่เหลือนี้หากไม่ได้ความสะดวกประการใดขอให้แจ้งให้ทางโรงเรียนและทางชมรมทราบเพื่อจะได้หาทางแก้ไขต่อไป

           รายละเอียดเหล่านี้ทางชมรมผู้ปกครองและครู ได้ขอให้ทางโรงเรียนเผยแพร่สาระทางวารสารโรงเรียนในฉบับต่อไป  ในช่วงนี้หากท่านผู้ปกครองหรือนักเรียนไม่ได้รับความสะดวกขอให้ติดต่อทางโรงเรียน ที่หมายเลข ๐๒ ๓๙๕ ๐๐๑๖, ๐๒ ๗๐๒ ๓๐๗๗  หรือติดต่อโดยตรงกับผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ที่หมายเลข ๐๘๗ ๖๗๒๒๕๕๒ 

 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

                      email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 5