Login Form

Now 1 guest online
Home ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียนสมุทรปราการ
PDF พิมพ์ อีเมล
 


นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง
ผู้อำนวยการ


เกิดวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2501  ที่ จังหวัดสมุทรปราการ
กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา (การบริหารการศึกษา)
- ประวัติการรับราชการ
 พ.ศ.2521 เริ่มรับราชการ ครู 2 โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี
 พ.ศ.2524 อาจารย์ 1 โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี
 พ.ศ.2534 อาจารย์ 2 โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี
 พ.ศ.2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนกวางโจนศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
 พ.ศ.2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดสมุทรปราการ
 พ.ศ.2545 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนศรีประทุมพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีประทุมพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 พ.ศ.2548 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ่อวิทยาคม ขังหวัดสมุทรปราการ
 พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ
 พ.ศ.2555 ผู้อำนวยการ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

   ***************************************

 

 

 นายวิสูตร  ยอดสุข
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคล


เกิดวันที่ 22  พฤษภาคม  2514
ค.บ.วิทยาลัยครูนครราชสีมา สาขา ฟิสิกส์
ศษ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขา วิชาการบริหารการศึกษา
- ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2538 บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนสมุทรปราการ
พ.ศ 2550-2558  หัวหน้างานวัดผล  โรงเรียนสมุทรปราการ
พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ


   ***************************************

 

 

นางพรทิพย์  ก้องอุบล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ    

 

เกิดวันที่ 3 มีนาคม  2509
ปริญญาตรี : วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ปริญญาโท : วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาการบริหารการศึกษา
- ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2547 อาจารย์ 1 รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการ รร.เอี่ยมสุรีย์ จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2556 รองผู้อำนวยการ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2560 รองผู้อำนวยการ รร.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

  ***************************************

 
    นางมยุรีย์  คนเจน
      รองผู้อำนวยการ
     กลุ่มบริหารทั่วไป

 

เกิดวันที่ 15 มิถุนายน 2513
ปริญญาตรี : กศ.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก
ปริญญาโท : คศ.ม. (การสอนฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก
              และ ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี


- ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2538 อาจารย์ 1 รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2548 ครู/คศ.2 รร. เทพศิรินทร์ จ.สมุทรปราการ
พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการ รร.วัดโยธินประดิษฐ์
พ.ศ. 2554 รองผู้อำนวยการ รร. วัดแพรกษา
พ.ศ. 2555 รองผู้อำนวยการ รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม
พ.ศ. 2557 รองผู้อำนวยการ รร. เทพศิรินทร์
พ.ศ. 2561 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

 

   ***************************************