Login Form

Now 1 guest online
Home ประวัติโรงเรียนสมุทรปราการ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนสมุทรปราการ PDF พิมพ์ อีเมล

 

“ ครั้น ณ วัน ๒   ๘ ค่ำ   พุทธศักราช ๒๔๒๖  พระบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้าดิศวรกุมารได้เสร็จลงมาตั้งโรงเรียนหนังสือไทยขึ้นที่วัดกลาง ”


พุทธศักราช ๒๔๒๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ จัดตั้งโรงเรียนที่มีอยู่เดิมตามพระอารามหลวง  ให้วัฒนาถาวรขึ้นกว่าแต่ก่อน  โรงเรียนวัดกลางเมืองสมุทร  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นด้วย

พุทธศักราช ๒๔๖๐
กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดกลางเป็นโรงเรียนมัธยมวัดกลาง

พุทธศักราช ๒๔๙๖
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรัฐบาลทั่วราชอาณาจักรโรงเรียนมัธยมวัดกลางจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนสมุทรปราการ*

พุทธศักราช ๒๔๙๘
กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงิน กศส.  ซื้อที่ดินที่ถนนสุขุมวิท  ๑๗ ไร่ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ( ราคาที่ดินจริง ๓๙๙,๕๐๐  ที่เหลือนำส่งคืน ๕๐๐  บาท )

พุทธศักราช ๒๕๑๐
ได้อนุมัติเงินงบประมาณ ให้สร้างอาคารเรียนสามชั้นขนาด ๙.๕ × ๗๒ ตารางเมตร จำนวน ๑๘ ห้องเรียน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  สร้างหอประชุม  บ้านพักภารโรง  ถนนเข้าโรงเรียนและห้องสุขา  รวมเป็นเงิน  ๔๐๘,๒๐๐  บาท

พุทธศักราช ๒๕๑๑
ได้ย้ายจากนักเรียนวัดกลางไปยังโรงเรียนแห่งใหม่  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๑
  นับเป็นวันแรกของการจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้งโรงเรียนสมุทรปราการในปัจจุบัน
 
สภาพปัจจุบัน
 โรงเรียนสมุทรปราการมีอาคารถาวร ๙ หลัง  จัดการเรียนการสอนเป็น ๒ ช่วงชั้นคือ  ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ โดยจัดชั้นเรียนเป็น ๑๒ – ๑๒ – ๑๒ และ ๑๒ – ๑๒ – ๑๒  รวม ๗๒ ห้องเรียน มีครู ๑๑๗ คนพนักงานราชการ ๑ คน นักการภารโรง ๙ คน คนสวน ๑ คน ยาม ๓ คน พนักงานขับรถ ๒ คน อัตราจ้าง ๑๙ คน

 *  จากหลักฐานทางราชการของโรงเรียนพบว่า ได้ใช้ชื่อโรงเรียนสมุทรปราการ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๖