Login Form

Now 2 guests online
Home ข้อมูลนักเรียน
สถิตินักเรียน
จำนวนนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล

  

            จำนวนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2557

 ระดับชั้น

 ชาย

 หญิง

 รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 226

 331

 557

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 269

 301

 570

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 254

 294

 548

มัธยมศึกษาปี่ที่ 4

 181

 311

 492

มัธยมศึกษาปีที่ 5

 187

 312

 499

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 171

 358

 529

รวม

 1,288

 1,907

 3,195

             ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557