Login Form

Home ข้อมูลนักเรียน
สถิตินักเรียน
จำนวนนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล

  

            จำนวนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2558

 ระดับชั้น

 ชาย

 หญิง

 รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 262

 307

 569

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 227

 330

 557

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 261

 298

 559

มัธยมศึกษาปี่ที่ 4

 188

 325

 513

มัธยมศึกษาปีที่ 5

 174

 311

 485

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 187

 311

 498

รวม

 1,299

 1,882

 3,181

             ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558