Login Form

Now 1 guest online
Home ข้อมูลนักเรียน
สถิตินักเรียน
จำนวนนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล

  

            จำนวนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

 ระดับชั้น

 ชาย

 หญิง

 รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 257

 293

 550

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 254

 306

 560

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 237

 314

 551

มัธยมศึกษาปี่ที่ 4

 203

 337

 540

มัธยมศึกษาปีที่ 5

 164

 352

 516

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 210

 332

 542

รวม

 1,325

 1,934

 3,259

                                                   * ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561