Login Form

Now 8 guests online
Home ข้อมูลนักเรียน
สถิตินักเรียน
จำนวนนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล

  

            จำนวนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2559

 ระดับชั้น

 ชาย

 หญิง

 รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 257

 312

 569

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 239

 320

 559

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 257

 294

 551

มัธยมศึกษาปี่ที่ 4

 166

 358

 524

มัธยมศึกษาปีที่ 5

 215

 332

 547

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 174

 322

 496

รวม

 1,308

 1,938

 3,246

             ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560