Login Form

Now 5 guests online
Home ข้อมูลนักเรียน
สถิตินักเรียน
จำนวนนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล

  

            จำนวนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2557

 ระดับชั้น

 ชาย

 หญิง

 รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 226

 331

 557

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 269

 303

 572

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 256

 301

 557

มัธยมศึกษาปี่ที่ 4

 182

 314

 496

มัธยมศึกษาปีที่ 5

 188

 314

 502

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 172

 359

 531

รวม

 1,293

 1,922

 3,215

             ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557