Login Form

Home วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

เว็บพนันบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ SBOBET เว็บไหนดี อ่านต่อได้ที่: https://www.buaksib.com/sbobet/


วิสัยทัศน์ /VISION

       ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ/ MISSION  

   1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
   2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  พร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   3. พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษาโดยบูรณาการหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   4. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในด้านการใช้ การผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
   5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ

 

 

เป้าประสงค์ / OBJECTIVE 

   1.โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติและเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
   2. ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล  พร้อมรับการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
   3. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพโดยครูมืออาชีพ
   4. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถจัดการเรียน 
การสอนตามมาตรฐานการศึกษาชาติและเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง      
   5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและมีการประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา


 ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ประดู่อังสนา
School’s tree : Pradu Angsana

 * แผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561-2564)