Login Form

Home เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รร.สป.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : โรงเรียนสมุทรปราการ
ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานการใช้บทเรียนการ์ตูนเรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ รายวิชา ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ : นางสาววรรณธิดา เพชรทะวงค์ 111
2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ธาตุและสารประกอบในชีวิตประจำวัน วิชาเคมีพื้นฐาน(ว31121) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรปราการ : รัฐชฎากรณ์ อิ่มอุรัง 1556
3 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด คณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง สมบัติของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสมุทรปราการ : วาสนา ชัยสกุลไพศาล 1560
4 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม : วาสนา ชัยสกุลไพศาล 2221
5 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : นางยุพา ดอกรัก 1815
6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนรายงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : ฉวีวรรณ บุญรัตน์ 3121
7 รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่องอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ วิชาช่างเครื่องเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : สฤษดิ์ สดแสงจันทร์ 2683
8 รายงานการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้แบบฝึกทักษะฯ : วาสนา ชัยสกุลไพศาล 5162
9 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมุทรปราการ : วาสนา ชัยสกุลไพศาล 2785
10 รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้เหตุผล รายวิชา ค41101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : มารินทร์ ภักติวงษ์ 4056
11 ชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย รายวิชา ค40202 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : สาวิทตรี สุรารักษ์ 5212
12 รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ศุภรัตน์ ภักติวงษ์ 3667
13 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ : ชวาลาธวัช เจริญผล 3018
14 ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. : วิไล แจ่มเจริญ 13726
15 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรตีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : สุธาสินี วิชยุทธ์ 4050
16 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษ ชุด Here I Am สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมุทรปราการ : นวพร ประกอบผล 3755
17 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องประโยค : อรพิณ สุขใจ 4564
18 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องปิโตรเลียม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : อุบลศร๊ เจริญผล 3924
19 รายงานการใช้ชุดการเรียนแบบอุปนัยโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : สุจินดา พัชรภิญโญ 4328
20 รายงานการใช้ชุดบทเรียนคลิปวีดิทัศน์ วิชา ง 40201 โปรแกรมประมวลผลคำ(ไมโครซอฟต์เวิร์ด) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรปราการ : สำราญ คงทิพย์ 3788