Login Form

Home กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลานามัย

Main Menu

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลานามัย PDF พิมพ์ อีเมล
  ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
 1.    นายอภินันท์  
สืบกระพัน

หัวหน้ากลุ่มสาระ   

 2.นายปริวรรตมโนรมชัชวาล 
 3.นายธีรพงศ์
พิริยพันธ์
 
 4. นายประยูร วีระพูล  
 5.นายสุชาติฐิตญาณพงษ์ 
 6.นายเกรียงศักดิ์
ทองหงษ์
 
 7.นายกิติพงศ์
มาศเหมาะ
 
 8.นายยุทธนา
พิพรพงษ์
 
 9.นางสาวชยาภรณ์เค้านา
 
 10.นายกิตติ
นฤดีศรีอุทัย
 
 11.นางสาวนิรากุล
ศรีบุญเรือง
 
  * ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561