Login Form

Home

     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนสมุทรปราการ อำเภอเมือง ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อขยายความช่วยเหลือ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน  วันที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 17.44 น. [ชมข่าวในพระราชสํานัก]

โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงน้อมนำพระราชดำริที่ว่า "ไม่ว่าลูกข้า หรือ ลูกไพร่ ข้าจักจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกัน" มาดำเนินการสร้างโรงเรียน เพื่อให้ชาวเมืองปากน้ำมีโอกาสเล่าเรียนหนังสือ แต่เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีประชาชนอพยพจากทุกภาคเพื่อหางานทำ ทำให้สภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ชุมชนบางแห่งกลายเป็นพื้นที่แออัด เด็ก และเยาวชนมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่ดี โรงเรียนจึงนำพระดำริมาเป็นแนวทางดำเนินการ และจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อรวมกลุ่มเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของโรงเรียน และเพื่อนนักเรียน ในรูปอาสาสมัครจิตอาสา, คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ต่อมา ได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน สมาชิกส่วนใหญ่มาขอรับคำปรึกษาในเรื่องการเรียน, ความรัก, เพื่อน, ครอบครัว, กิจกรรมเสริมการเรียน และปัญหาขาดความภาคภูมิใจในตนเอง

โอกาสนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัด ซึ่งมีสมาชิก 596,276 คน และชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่อยู่ในสถานประกอบการ,ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อเป็นเครือข่ายสร้างกระแสปลุกจิตสำนึกอย่างทั่วถึง ทั้งยังเปิดชมรมในเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ และอบรมอาสาสมัครในเรือนจำ เพื่อเป็นแกนนำเพื่อนช่วยเพื่อนในเรือนจำ

 [ชมข่าวในพระราชสํานัก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนสมุทรปราการ ]