Login Form

Home

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  จะทำการขายทอดตลาดพัสดุจำนวน  ๑  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดดูพัสดุ  ๑  รายการ  ในวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๒ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนสมุทรปราการ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]