Login Form

Home

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  จะทำการขายทอดตลาดพัสดุจำนวน  ๑  รายการ [รถยนต์ตู้] ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดดูพัสดุ ๑ รายการ ในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๒ ถึงวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงเรียนสมุทรปราการ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]