Login Form

Now 2 guests online
Home
พิมพ์ อีเมล

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2552 วันที่ 14–18  มีนาคม 2552 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คัดเลือกโดยวิธีการสอบ 100% รับจำนวน 480 คน ในอัตราส่วน 60:40 ดังนี้ ในเขตพื้นที่บริการ 60% จำนวน 288 คน นอกเขตพื้นที่บริการ 40% จำนวน 192 คน สอบคัดเลือกวันที่ 21 มีนาคม 2552
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบคัดเลือกวันที่ 22 มีนาคม 2552 ขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ในวันที่ 9–18 มีนาคม 2552 เวลา 08.30–16.30 น.โทร. 0-2395-0016 ต่อ117, 0-2395-2344  
      >> ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
      >> ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552

วันที่

ในเขตพื้นที่บริการ

นอกเขตพื้นที่บริการ

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

  14 มีนาคม 2552

 119

 110

 54 

61

     344     

   15 มีนาคม 2552 

99

125

83

80

387

 16 มีนาคม 2552

96

77

73

65

311

  17 มีนาคม 2552 

100

97

50

61

308

  18 มีนาคม 2552  

57

51

46

53

207

  รวม

471

460

306

320

1,557