Login Form

Now 1 guest online
Home
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน
   โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน "หลักสูตรเสริมความรู้สู่การป้องกัน รู้ทันโรคติดต่อ" ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการป้องกัน ปลูกจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรม ค่านิยมเรื่องเพศที่ถูกต้อง สร้างภาวะคุ้มกัน และแนวทางป้องกันตนเอง โดยมีนักเรียน ม.3/6-12 ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ.ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]