Login Form

Home
รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
   งานห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบด้วย การเผยแพร่ความรู้ การอนุรักษ์ การป้องกันและการดูแลรักษา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 691 คน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]