Login Form

Home
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปี 2561
  กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนสมุทรปราการ จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติตนให้มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีอันควรต่อสถานะของการเป็นนักเรียน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในโรงเรียนสมุทรปราการได้อย่างเหมาะสม ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]