Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 7 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday78
mod_vvisit_counterYesterday416
mod_vvisit_counterThis week900
mod_vvisit_counterThis month78
mod_vvisit_counterAll792645
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

ติดตามประเมินผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
    ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้มีการติดตามประเมินผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินการของโรงเรียนสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาทักษะชีวิต
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาทักษะชีวิต ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะชีวิตสู่ความเข้มแข็งในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รุ่นที่ 2 พิธีเปิดโดย นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ มี คณะครู บุคลากร ของโรงเรียนสมุทรปราการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2556
อ่านเพิ่มเติม...
 
กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ
    เพื่อให้การมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นไปเพื่อการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ วรรค ๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดมาตรฐานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ
 
ห้องสืบค้น"sp internet"

   โรงเรียนสมุทรปราการ มีนโยบายที่จะจัดแหล่งสืบค้นข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วบริการแก่ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงดำเนินการ "sp internet" จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook จำนวน 45 เครื่อง พร้อมระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็ว 50 MB บริการ  และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-12.40 น. และ เวลา 15.10-16.00 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
BACK TO SCHOOL.

  โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และสำหรับคุณครูเริ่มลงชื่อปฏิบัติราชการในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
 
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556
    โรงเรียนสมุทรปราการจัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติตนให้มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีอันควรต่อสถานะของการเป็นนักเรียน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในโรงเรียนสมุทรปราการได้อย่างเหมาะสม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ชมภาพกิจกรรม]
 
การประชุมสัมมนาทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และประชุมสัมมนาทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชี้แจงความสำคัญ โครงสร้าง การใช้โปรแกรมคัดกรอง ประชุมสัมมนาตามระดับชั้นและคณะสี พิธีเปิดนายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 49

ข่าวการศึกษา : kruthai