Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Home

ปฏิทินโรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7
mod_vvisit_counterYesterday302
mod_vvisit_counterThis week309
mod_vvisit_counterThis month1769
mod_vvisit_counterAll947771
Start : on 20 January 2009

    ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการ ได้ดำเนินการ รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก) ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้
รายงานตัวและรับเอกสาร : วันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. (พร้อมเงินค่าเรียนปรับพื้นฐาน และเอกสาร ประมาณ 1,500 บาท)
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว : วันที่ 10 เมษายน 2557

ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือ มอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าเรียนต่อ ม.4 ทุกแผนการเรียน
 


   ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ทราบทั่วกัน ผู้ที่ไม่มารายงานตัว หรือ มอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.1
ประเภทนักเรียนทั่วไป ม.1
ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ม.1
ดาวน์โหลดประกาศ ผลการสอบ ม.4 ทุกแผนการเรียน

 
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2556

  โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและแสดงผลสัมฤทธิ์จากการเพียรพยายาม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ของนักเรียน โดยมีนายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทองนิรมล >ชมภาพกิจกรรม
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด ระดับชั้นม.1-3 ลำดับที่ 1-3
1. น.ส.วนาลี เช็ค  เทิดทูนภูนุช  ม.3/1 คะแนนเฉลี่ย 3.96
2. น.ส.จิดาภา  บุญช่วยแล้ว ม.3/1 คะแนนเฉลี่ย 3.95
3. น.ส.ปัทมพร  จันทร์เกิด ม.3/3 คะแนนเฉลี่ย 3.93
3. นายพีรกานต์  สยาม ม.3/1 คะแนนเฉลี่ย 3.93

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด ระดับชั้นม.4-6 ลำดับที่ 1-3
1. นายภิญโญ  เกี่ยวดำรงธรรม ม.6/4 คะแนนเฉลี่ย 3.95
2. นายบรรพต  แซ่หว่อง ม.6/4 คะแนนเฉลี่ย 3.93
3. นายสกาย  สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ ม.6/4 คะแนนเฉลี่ย 3.92

 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ศึกษาดูงาน
   ท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนสมุทรปราการ  ให้การต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานคอมพิวเตอร์) และคณะครูงานแนะแนว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ ICT ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
รับสมัครห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2557

   โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการรายงานตัว มอบตัว ชำระค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา สนับสนุนโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน   

   ดาวน์โหลด 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ม.1

  ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4 
  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ม.4    

อ่านเพิ่มเติม...
 
   ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี อัตราเงินเดือน ๑๑,๖๘๐ บาท  หลักสูตร ๕ ปี อัตราเงินเดือน ๑๒,๔๘๐ บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ  รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 
กีฬาลุ่มเจ้าพระยา ประจำปี 2556
   ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี "ลุ่มเจ้าพระยา" เพื่อเชื่อมความสามัคคี ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ณ. โรงเรียนสมุทรปราการ นักกีฬาประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสหวิทยาเขต เมืองปราการ สุวรรณภูมิปราการ วิทยปราการ และ ป้อมปราการ ประธานในพิธี นายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาตามประเพณี เกมส์เบ็ดเตล็ด และงานเลี้ยงสังสรรค์ การแสดงของแต่ละสหวิทยาเขต โดยครั้งนี้มอบให้วิทยปราการเป็นเจ้าภาพ [ชมภาพกิจกรรม]    [ชมภาพงานเลี้ยงสังสรรค์]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 55

ข่าวการศึกษา : kruthai