Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 1 guest online
Home

ปฏิทินโรงเรียน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday243
mod_vvisit_counterThis week1069
mod_vvisit_counterThis month1324
mod_vvisit_counterAll1079281
Start : on 20 January 2009
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visual) พร้อมติดตั้ง
  โรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visual) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๓ เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prakan.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๙๕๐๐๑๖ ในวันและเวลาราชการ 
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visual) พร้อมติดตั้ง
 
คืนความสุข สู่สิ่งแวดล้อม
  งานห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม "คืนความสุข สู่สิ่งแวดล้อม" จังหวัดสมุทรปราการ ทัศนศึกษาศิลปกรรมท้องถิ่น และปลูกป่าชายเลน ณ ชุมชนบ้านสาขลา และ โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
กายบริหารหน้าเสาธง
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551หากเป็นไปได้ควรให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง (ให้จัดเวลาเรียนพลศึกษาและกีฬา อย่างน้อย 120 นาทีต่อสัปดาห์) โรงเรียนสมุทรปราการ ได้ปฏิบัติตามและวางแผนการจัดกิจกรรม ให้นักเรียนได้มีเวลาออกกำลังกายในตอนเช้า(วันศุกร์ 15-20 นาที) เพื่อเป็นการสนองนโยบายและส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เสริมสมรรถภาพ สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นแกนนำกิจกรรมดังกล่าว [ภาพกิจกรรม]
 
MEP ศึกษาแหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษา
   โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษกับ Partner School ในประเทศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาบ้านเชียง เชียงคาน อุทยานแห่งชาติภูเรือ ทะเลบัวแดง โดยมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP 97 คน และคุณครู 5 คนร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา และเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2558 [ภาพกิจกรรม]
 
สอบราคาจ้างเหมารถบัสไปทัศนศึกษา
  โรงเรียนสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมารถบัสพัดลม นำนักเรียน ม.๔-๖ ไปทัศนศึกษาดรีมเวิลด์ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องพัสดุ โรงเรียนสมุทรปราการ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prakan.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๙๕๐๐๑๖ ในวันและเวลาราชการ
  ประกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสพัดลม นำนักเรียน ม.๔-๖ ไปทัศนศึกษาดรีมเวิลด์
 
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
  โรงเรียนสมุทรปราการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามพันบาทถ้วน) กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนสมุทรปราการ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนสมุทรปราการ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prakan.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๓๙๕๐๐๑๖ ต่อ ๑๔๒ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
  
 
โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net
   งานแนะแนว โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net" เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี ซึ่งจัดติว 5 รายวิชาดังนี้ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฯ  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาโนวา
ระดับชั้น ม.3 วันที่ 19 - 23 มกราคม 2558
ระดับชั้น ม.6 วันที่   2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
[ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 63

ข่าวการศึกษา : kruthai