Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 7 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday202
mod_vvisit_counterYesterday222
mod_vvisit_counterThis week202
mod_vvisit_counterThis month6117
mod_vvisit_counterAll1294569
Start : on 20 January 2009
Home
Classroom Meeting'2016
   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดให้มีการประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญสินธุ์  กิจแสงทองได้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น/แผนการเรียน จากนั้นเป็นกิจกรรมพบครูประจำชั้น เพื่อรับทราบผลการเรียน รายงานความประพฤติ ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน  โดยแบ่งระดับประชุม ดังนี้
- ระดับชั้น ม.2 และ ม. 5 วันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 2559 เวลา 08.00-12.00 น.
- ระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
[ภาพกิจกรรม]
 
ลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2559
    โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่1/2559 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.45 น.ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 23.30 น. ผ่านทางเว็บไซต์ http://sp1.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ชุมนุม 
*นักเรียน ม.1-6 ทุกคน ย้ำ!ทุกคน!! เลือกได้คนละ 1 ชุมนุมเท่านั้นค่ะ
 
ลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

    ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กำหนดให้นักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เลือกกิจกรรมทีสนใจ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น. ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 23.30 น.  สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ได้ที่นี่ค่ะ http://sp.likeprogram.net หรือ คลิ๊กที่นี่ค่ะ ลงทะเบียนออนไลน์ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
โปรดทราบ!!!
นักเรียนชั้น ม. 1/1 , ม. 1/2 เลือกได้ 1 กิจกรรมเฉพาะวันพุธ
                    ม. 2/1 , ม. 2/2 และ ม.3/2 ไม่ต้องลงกิจกรรม
                    ม. 3/1 เลือกได้ 1 กิจกรรม เฉพาะวันศุกร์
*หากนักเรียนห้องดังกล่าวเลือกกิจกรรมไปแล้ว กรุณา เปลี่ยนวันให้ตรงกับที่แจ้ง

 
ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
  โรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียนและส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการครอบครัวพอเพียง และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ม.1-6 ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 และประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครูและบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์ครอบครัวพอเพียงและการใช้ เครื่องมือ สมุดทะเบียนความดี(Fact for Life) เพื่อเกิดคุณธรรม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 [ภาพกิจกรรม]
 
Back To School : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2559

   โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559
ดาวน์โหลดตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2559

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล 4 ปี 2559
   กลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนสมุทรปราการ จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติตนให้มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีอันควรต่อสถานะของการเป็นนักเรียน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในโรงเรียนสมุทรปราการได้อย่างเหมาะสม ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 [ชมภาพกิจกรรม]
 
พัฒนาบุคลากร:การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
  โรงเรียนสมุทรปราการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนตามสภาพจริง" วิทยากรโดย ดร.โชติมา  หนูพริก เพื่อให้ครูผู้สอนนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรการการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ซึ่งเน้นการยกระดับผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระฯ นำเสนอสื่อนวัตกรรม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมทองนิรมล [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 74