Poll

คุณเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสมุทรปราการ ด้วยเหตุผลข้อใดมากที่สุด

 

Login Form

Now 7 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday113
mod_vvisit_counterYesterday237
mod_vvisit_counterThis week113
mod_vvisit_counterThis month7939
mod_vvisit_counterAll934004
Start : on 20 January 2009
Home

ปฏิทินโรงเรียน

กตัญญุตา คารวะ
   คณะกรรมการนักเรียน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ หลังพิธีเคารพธงชาติ ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนสมุทรปราการมีผู้เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ เสาวภาคย์กุล นางสุดใจ  เรืองวนิช นางประภากร  เจริญเชื้อ นางผุสดี  ตั้งจรูญ และนายยงยุทธ  เพ็ชรนาม [ภาพกิจกรรม]
 

   โรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์จะ ประมูลซื้อวัสดุประกอบห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 69 รายการ ราคาในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,890,000 บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ 
   ผู้สนใจที่จะเสนอราคาติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ห้องพัสุด (321) โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 16  กันยายน  2557 ถึงวันที่ 26  กันยายน  2557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 023950016 ต่อ142 เวลา  08.30 น. -16.00 น. ในวันราชการ  
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประมูลซื้อวัสดุประกอบห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
   กองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ ทำพิธีเข้าประจำการกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยท่านผู้อำนวยการ นายชาญสินธุ์  กิจแสงทอง ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือโรงเรียนสมุทรปราการ  มอบให้นายศุภรัตน์  ภักติวงษ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ เป็นตัวแทนประธานในพิธี ในวันที่ 10 กันยายน 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
สอบราคาจ้างเหมารถบัสพัดลม
   ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ รถบัสพัดลม พานักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ทัศนศึกษา  และศึกษาแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะ  จำนวน ๖  รายการ ราคากลาง เป็นเงิน  ๔๘๑,๓๓๓.๓๓บาท(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) รายละเอียดตามประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ 
ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสพัดลม
 
ลองดี ลองดู
   งานส่งเสริมประชาธิปไตย และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "ลองดี ลองดู" ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ดนตรี กีฬา การเต้น และค้นหาตัวแทนนักเรียน “คนดีศรี ส.ป.” เป็นฑูตประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
English Camp
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)โดยนำนักเรียน ม.1/2 , ม.2/2 , ม.4/6 และ ม.5/6 พร้อมด้วย ครูและวิทยากรชาวต่างชาติ รวม 112 คน ร่วมกิจกรรมฝึกการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะนอกห้องเรียนกับเจ้าของภาษา ณ นิว ทราเวล บิช รีสอร์ท จังหวัดจันทรบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2557 [ภาพกิจกรรม]
 
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.2 ในปี 2556 แล้วนั้น เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนตามระดับความสามารถ ยกระดับผลการเรียนที่สูงขึ้น และมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และในปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง จึงจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากลให้แก่นักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลกลุ่มเดิม ซึ่งเลื่อนชั้นเป็น ม. 6 และ ม.3 ของปีการศึกษา 2557 ทั้ง 529 โรง ทั้งนี้ โรงเรียนสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดสอบนักเรียนตัวแทนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 3 ด้วยชุดข้อสอบ Oxford Online Placement Test จำนวน 140 คน และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 3 คน ในวันที่ 3 กันยายน 2556 [ภาพกิจกรรม]
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 54

ข่าวการศึกษา : kruthai