แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

ศุภรัตน์ ภักติวงษ์ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสมุทรปราการ

  

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด และขอแนะนำว่าควรเลือกคำตอบในแต่ละข้อเพียงครั้งเดียว