ผู้จัดทำ : นายศุภรัตน์  ภักติวงษ์   samut2004@yahoo.com
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสมุทรปราการ

สิงหาคม 2548 : เพื่อความเหมาะสมควรกำหนดหน้าจอขนาด 800*600