รายวิชา คอมพิวเตอร์ (การเขียนเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Deramweaver  MX)

เรื่อง การสร้างเว็บด้วยเทมเพลต

1. ลักษณะของเทมเพลต
       เทมเพลตใน Dreamweaver จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้าง และการพัฒนาเว็บเพจโดยจะ
กำหนดส่วนที่คงที่ในแต่ละหน้าของเว็บเพจ โดยที่เราจะแก้ไขเฉพาะเนื้อหาของเพจที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
2. การสร้างเทมเพลต
       เราสามารถสสร้างเทมเพลตได้สองวิธี วิธีแรกคือ สร้างจากหน้าเว็บที่ออกแบบไว้แล้วที่ต้องการ
ใช้เป็นแบบ และอีกวิธีคือสร้างใหม่ทั้งหมด
       สร้างเทมเพลตจากหน้าเว็บที่ออกแบบไว้แล้ว
              เราสามารถสร้างเทมเพลตจากหน้าเว็บที่ออกแบบไว้แล้วได้ดังนี้
              1. เลือกคำสั่ง File>Save as Template
              2. ตั้งชื่อไฟล์เทมเพลตในหน้าต่าง Save As Template แล้วคลิกปุ่ม Save
              3. เมื่อต้องการเปิดดูหน้าต่าง Template ให้เลือก Window>Template จะแสดงไฟล์เทมเพลตที่เราสร้างเกิดขึ้น
      สร้างเทมเพลตใหม่
                นอกจากการสร้างเทมเพลตจากหน้าเว็บที่เราได้ออกแบบไว้แล้ว เราสามารถสร้างไฟล์เทมเพลตใหม่ได้จากหน้าต่าง Templates โดย Click ที่ปุ่ม แล้วเลือกคำสั่ง New Template จะปรากฏไฟล์เทมเพลตเกิดขึ้นที่หน้าต่าง Templates เราสามารถ Click ขึ้นมาเพื่อแก้ไขเทมเพลตได้
        เมื่อเราสร้างเทมเพลตขึ้นมาใหม่แล้ว โปรแกรมจะทำการสร้างโฟลเดอร์และไฟล์เทมเพลตเก็บไว้ในดซต์ของเราให้โดยอัตโนมัติ และเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนชื่อของไฟล์เทมเพลตได้จากหน้าต่าง Site ได้เลย
3. การกำหนดพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงได้ในเทมเพลต
        ในเทมเพลตเราสามารถกำหนดส่วนที่ล็อคไว้ซึ่งเป็นส่วนที่มีข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง กับ
ส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้ (เราเรียกพื้นที่ส่วนนี้ว่า Editable Region) เช่น ถ้าเราใช้เทมเพลตสร้างหน้าเว็บเพจที่เป็นเว็บไซต์ของบริษัท ส่วนหัวของเว็บเพจทุกหน้าที่ประกอบด้วยโลโก้บริษัทก็อาจถูกกำหนดให้เป็นส่วนที่ล็อคไว้ และส่วนที่เปลี่ยนคือส่วนที่เป็นเนื้อหาในแต่ละหน้า ซึ่งหลังจากที่เราได้สร้างเทมเพลตแล้ว เมื่อเรานำเทมเพลตไปใช้กับหน้าเว็บเพจใด จะพบว่าจะแก้ไขข้อมูลได้ในบริเวณที่เรากำหนดให้เปลี่ยนได้เท่านั้น
                1. เปิดหน้าเทมเพลต เลือกเมนู Insert>Template Object>Editable Region หรือกดคีย์
<Ctrl+Alt+V>
                2. กำหนดชื่อเรียกพื้นที่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วคลิกปุ่ม OK
                3. ชื่อที่ตั้งจะปรากฏในบริเวณที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งในขณะที่เราเปิดหน้าเทมเพลต
เราจะแก้ไขได้ทั้งพื้นที่ที่กำหนดให้เปลี่ยนแปลงได้ และพื้นที่ล็อคไว้ แต่เมื่อใดที่เรานำเทมเพลตนี้ไปใช้กับหน้าเว็บเพจ หน้าเว็บเพจนั้นจะแก้ได้เฉพาะพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้ให้เปลี่ยนแปลงได้เท่านั้น
ถ้าเราต้องการกำหนดส่วนที่มีข้อมูลอยู่แล้วในเทมเพลตให้เป็น Editable Region ให้เลือก
Modify>Template>Remove Template Markup
4. การนำเทมเพลตมาใช้งาน
        เมื่อเราสร้างเทมเพลตเสร็จแล้ว มีสองวิธีในการนำเทมเพลตมาใช้ คือใช้เทมเพลตสร้างหน้าเว็บใหม่โดยเลือกคำสั่ง File > New เลือกชื่อเทมเพลตที่ต้องการ หรือนำเทมเพลตมาใช้กับหน้าที่สร้างไว้แล้วซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
        การนำเทมเพลตมาใช้กับหน้าเว็บเพจใหม่
 
                1. เลือกคำสั่ง File>New
                2. Click แท็บ Template
                3. เลือก Template ที่เราจะใช้
                4. Click mouse ที่ปุ่ม Create
                เนื้อหาที่มีในเทมเพลตจะถูกนำมาเพิ่มเข้าไปในหน้าเว็บใหม่ ในส่วนที่เป็นเทมเพลต
เราไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ แต่เราสามารถออกแบบหน้าเว็บเพจในส่วนที่แก้ไขได้เท่านั้น
         การนำเทมเพลตมาใช้งานกับเว็บเพจที่ออกแบบไว้แล้ว
        1. เปิดหน้าเว็บเพจที่สร้างไว้แล้ว และเลือกคำสั่ง Modify>Templates>apply
Template to page
        2. เลือกชื่อเทมเพลตที่ต้องการ และคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Create เนื้อหาที่มีในเทม
เพลตจะถูกนำมาเพิ่มเข้าไปในหน้าเว็บเดิม และหน้าเว็บจะถูกปรับให้มีรูปแบบเหมือนเทมเพลตที่เลือก
        3. เลือกส่วนของเทมเพลตที่เราสามารถแก้ไขได้ ที่เราได้เคยกำหนดไว้แล้ว ถ้า
เลือก [none] แสดงว่าไม่ต้องการให้แทรกหน้าเว็บเพจนั้นลงไป จะแสดงเฉพาะส่วนของเทมเพลตเท่านั้น Click mouse ปุ่ม OK
ถ้าเนื้อหาบนเว็บที่มีรูปแบบการจัดวางแตกต่างจากเทมเพลต เราจะต้องกำหนดพื้นที่
เปลี่ยนแปลงได้ในเทมเพลตเพื่อรับเนื้อหานั้นเอง