HOME           อ้างอิงเนื้อหา           เกี่ยวกับผู้จัดทำ      แบบทดสอบ      

 

 

                               

 

                                                                                                         ประวัติผู้จัดทำ           

       

                                                                                 นางรำเนา พลอยขาว        

                                                                                                                                 ครู/ชำนาญการ         

 

                                                                                                                      

 

 

วุฒิการศึกษา             

                                               การศึกษาบัณฑิต (ก.ศ.บ.)  ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)         

การศึกษามหาบัณฑิต (ศ.ษ.ม.)   การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง