ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information System (MIS)