คำสั่ง    ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

1.  กำหนด   เหตุ 1)  เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเป็น 2 เท่าของรัศมี

                          2)  เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 12 เซนติเมตร

             ผลสรุป :  รัศมียาว  6  เซนติเมตร

     ผลสรุปที่ได้ มาจากการให้เหตุผลแบบใด

  ก.   อุปไมย
  ข.   อุปนัย
  ค.   นิรนัย
  ง.    ปรนัย

 2. กำหนด   เหตุ 1)  คนที่สูบบุหรี่มาก จะเป็นมะเร็ง

                          2)  สมชายเป็นมะเร็ง

             ผลสรุป :  สมชายสูบบุหรี่มาก

     ผลสรุปที่ได้ มาจากการให้เหตุผลแบบใด

  ก.   อุปไมย
  ข.   อุปนัย
  ค.   นิรนัย
  ง.   ปรนัย

3.     จากแผนภาพที่กำหนด ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด

         img4.gif

  ก.  คนรวยเป็นคนหัวล้าน
  ข.  คนหัวล้านเป็นคนผมร่วง
  ค.  คนรวยเป็นคนผมร่วง
  ง.  คนผมร่วงเป็นคนรวย
   

  4. กำหนด   เหตุ 1)  ถ้าเป็นแมวแล้วต้องมีหาง

                         2)  ถ้ามีหางแล้วต้องบินได้

     จากเหตุที่กำหนด ผลสรุปในข้อใด เป็นการให้ เหตุผลที่สมเหตุสมผล

  ก. สุนัขไมีมีหาง
  ข.  สุนัขบินไม่ได้
  ค.  แมวบินได้
  ง.   แมวบินไม่ได้

  5.     จากแผนภาพที่กำหนดให้  ตรงกับเหตุในข้อใด

         img5.gif

  ก.   เหตุ  1) ปลาไม่ใช่นก
                     2) สุนัขทุกตัวเป็นปลา
   
  ข.   
  เหตุ  1) นกบางตัวเป็นสุนัข
                     2) สุนัขบางตัวเป็นปลา
   
  ค.   
  เหตุ  1) นกบางตัวเป็นสุนัข
                     2) ปลาไม่ใช่นก และ ไม่ใช่สุนัข
   
  ง.  
   เหตุ  1) มีนกที่ไม่ใช่สุนัข
                     2) มีปลาบางตัวที่ไม่ใช่สุนัข

  6. กำหนด   เหตุ 1)  สัตว์ป่าทุกตัวมีความดุร้าย

                          2)  .........................................

             ผลสรุป :  เสือทุกตัวดุร้าย

     เหตุ 2 จะตรงกับข้อใด จึงจะทำให้การสรุป สมเหตุสมผล

  ก.   สัตว์ดุร้ายบางตัวเป็นเสือ 
  ข.
   สัตว์ดุร้ายทุกตัวเป็นเสือ
  ค.
   เสือบางตัวเป็นสัตว์ป่า 
  ง.  
   เสือทุกตัวเป็นสัตว์ป่า

  7. กำหนด   เหตุ 1)  ถ้าเป็นหมาไทยแล้วต้องมีขนเกรียนและหางยาวเรียว

                          2)  ไอ้แดงเป็นหมาไทย

     จากเหตุที่กำหนด   ผลสรุปในข้อใดสมเหตุสมผล

  ก.  ไอ้แดงมีขนเกรียน
  ข.  
  ไอ้แดงมีหางเป็นพวง
  ค.  
  ไอ้แดงมีขนยาว
  ง.  
  ไอ้แดงมีหูตั้ง

  8. กำหนด   เหตุ 1)  พ่อช่วยเหลือคนทุกคน

                          2)  คนทุกคนเกรงใจแม่

                          3)  พ่อและแม่เป็นคน

     จากเหตุที่กำหนด   ผลสรุปในข้อใดสมเหตุสมผล

  ก.   แม่เกรงใจพ่อ
  ข.
   แม่ช่วยเหลือพ่อ
  ค.  
  พ่อช่วยเหลือแต่ไม่เกรงใจแม่
  ง.  
  พ่อช่วยเหลือและเกรงใจแม่

.9. พิจารณาการให้เหตุผลในแต่ละข้อต่อไปนี้

      (1)   เหตุ :   1)  ถ้าดื่มนมแล้วร่างกายจะแข็งแรง

                         2)  สมใจไม่ดื่มนม

           ผลสรุป : สมใจมีรางกายไม่แข็งแรง

      (2)   เหตุ :   1)  ถ้าขยันเรียนแล้วจะสอบได้ที่หนึ่ง

                         2)  ถ้าสอบได้ที่หนึ่งแล้วคุณแม่จะให้รางวัล

          ผลสรุป :  ถ้าขยันเรียนแล้วคุณแม่จะให้รางวัล

     การให้ เหตุผลในข้อใด สมเหตุสมผล

  ก.  ข้อ (1) เท่านั้น
  ข.  ข้อ (2) เท่านั้น
  ค.  
  ข้อ (1) และ ข้อ (2)  
  ง.  
  ไม่ใช่ทั้ง   ข้อ (1) และ ข้อ (2)
   
 10. พิจารณาการให้เหตุผลในแต่ละข้อต่อไปนี้

      (1)   เหตุ :   1)  พยูนทุกตัวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

                         2)  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางตัวกระโดดได้

          ผลสรุป : พยูนบางตัวกระโดดได้

     (2)   เหตุ :   1)  นกทุกตัวกินแมลงเป็นอาหาร

                         2)  สัตว์ที่กินแมลงเป็นอาหารทุกตัวเป็นสัตว์ปีก

          ผลสรุป :  นกเป็นสัตว์ปีก

     การให้ เหตุผลในข้อใด ไม่สมเหตุสมผล

  ก. ข้อ (1) เท่านั้น
  ข.
  ข้อ (2) เท่านั้น
  ค. ข้อ (1) และ ข้อ (2)
  ง.
  ไม่ใช่ทั้ง   ข้อ (1) และ ข้อ (2)


    


  จัดทำโดยนางมารินทร์  ภักติวงษ์ โรงเรียนสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
  Copyright (c) 2004 Mrs.marin  paktiwong.   All rights reserved.
  e-mail: marin.p@gmail.com