1.
เข้าใจและใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยได้
2. บอกได้ว่าการอ้างเหตุผลสมเหตุสมผลหรือไม่โดยใช้แผนภาพแทนเซต 


 
จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้  ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในวิชา ค 41101 คณิตศาสตร์
เนื้อหาความรู้ และโจทย์ปัญหาในสื่อนี้  ได้มาจากหนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  เล่ม 1
ของกระทรวงศึกษาธิการ แบบประกอบการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องการให้เหตุผล ของบริษัทสำนักพิมพ์
เดอะบุคส์จำกัด คำแนะนำจาก อาจารย์สาวิทตรี สุรารักษ์ และ อาจารย์ศุภรัตน์  ภักติวงษ์ ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณมาด้วย     นางมารินทร์  ภักติวงษ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
โรงเรียนสมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

Online Nursing Degree

 
Text Size ที่เหมาะสม Medium ค่ะ