ลูกจ้างประจำ

กนกอร
นางกนกอร ลำจวน
สำเริง
นายสำเริง คำผุด
วุฒิชัย
นายวุฒิชัย หมื่นเดช
สมพงษ์
นายสมพงษ์ แก้วกอง
วิโรจน์
นายวิโรจน์ พวงสินธ์
สังคม
นายสังคม เสาทิฤทธิกุล
บุญสืบ
นายบุญสืบ รักยัง
สุชิน
นายสุชิน สาหร่ายพันธ์
เริงชัย
นายเริงชัย กาหล่ำ